BioMenü Bio Eukalyptus Globulus esenciální olej 10 ml

-5%
Vyprodáno
BioMenü Bio Eukalyptus Globulus esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Eukalyptus Globulus esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Eukalyptus Globulus esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Eukalyptus Globulus esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Eukalyptus Globulus esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Eukalyptus Globulus esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Eukalyptus Globulus esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Eukalyptus Globulus esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Eukalyptus Globulus esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Eukalyptus Globulus esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Eukalyptus Globulus esenciální olej 10 ml
BioMenü Bio Eukalyptus Globulus esenciální olej 10 ml
N/A
Zaregistrujte se nebo se přihlaste pro zvýhodněné ceny
156,71 

Přeškrtnutá cena je nejnižší prodejní cena za 30 dní před uplatněním slevy.

149,33
jednotková cena: 14,93 Kč/mililitrů

Vysoký obsah cineolu!

Je běžnou složkou krémů proti kousnutí, popáleninám a regeneračním krémům, je výborný i při kašli, dýchacích pomůckách, oparech a osvěžuje vzduch


POZORNOST! Dárkový poukaz objednejte samostatně! Nevkládejte další produkt do košíku!

Vyberte si také nosný olej pro esenciální olej

Podrobnosti

Eucalyptus Globulus je nejběžnějším typem eukalyptu, který se vyrábí napařováním listů a větviček vysokého stálezeleného stromu.

Svým vysokým obsahem cineolu (asi 80 %) a sladkou vůní se tento olej pravidelně objevuje v mnoha přípravcích, především v repelentech proti hmyzu, v hojivých krémech na bodnutí a řezy a v krémech na regeneraci pokožky.

Bio; Veganské; Z přírodních materiálů; Bez umělých příchutí; Bez umělých barviv; Bez konzervantů; Bez BSE/TSE; Bez GMO; Neozářené; Neobsahuje žádný přidaný cukr

Dávkování, doporučené použití, skladování

1 porce = několik kapek podle potřeby

Na aromaterapii (sladká, dřevitá), kašel, repelent proti hmyzu, dezinfekci ran, pomůcku pro dýchání, herpes, osvěžení vzduchu, klouby

Ředění pro místní použití (kapky/nosný olej): kojenci 0,3 % (1 kapka/1 polévková lžíce), děti 1 % (1 kapka/1 čajová lžička), dospělí 2-4 % (3-6 kapek/1 čajová lžička)

Ingredience

100% organický olej z listů Eucalyptus Globulus; Kosmetické alergeny: linalool ≤ 1,0 %, limonen ≤ 10,0 %; Je možná křížová kontaminace potravinovými alergeny: obiloviny (obsahující lepek), lískové ořechy, sója, mléko, ořechy, celer, hořčice, sezam

Tabulka ingrediencí

 Na jednotku
100 ml
Limonen≤ 10.0%
Linalool≤ 1.0%

Průměrné hodnoty. Pravidelně kontrolujeme naše nutriční informace.

Varování
 • Obsahovatd-limonen, alfa-pinen, p-cymen, myrcen
 • PozornosťNebezpečí
 • H226Hořlavá kapalina a páry
 • H304Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
 • H315Dráždí kůži
 • H317Může vyvolat alergickou kožní reakci
 • H411Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P241Používejte elektrické, ventilační, osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.
 • P242Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.
 • P243Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
 • P260Nevdechujte páry/aerosoly.
 • P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P301+P310PPŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P331NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P391Uniklý produkt seberte.
 • P262Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
 • P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
 • P333+P313Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P370+P378V případě požáru: K uhašení použijte oxid uhličitý, suchý prášek nebo pěna.
 • P264Po manipulaci důkladně omyjte ruce a exponovaná kůže.
 • P272Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
 • P362+P364Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
 • P403+P235Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • P501Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
 • GHS07 GHS08 GHS09 GHS02
  Nebezpečnost pro zdraví
  Vážné ohrožení zdraví
  Nebezpečný pro životní prostředí
  Hořlavina
 • KvalitníJelikož se jedná o přírodní produkt, nutriční vlastnosti se mohou měnit v závislosti na podmínkách prostředí a v průběhu času.
Údaje
Typ
Esenciální olej
Místo původu
Čína
Čárový kód
5999860122111
CAS číslo

Číslo CAS je registrační číslo služby Chemical Abstracts Service používané k identifikaci chemických látek (chemických prvků, sloučenin).

8000-48-4/ 84625-32-1
EINECS číslo

Číslo EINECS identifikuje chemické látky uvedené v Evropském seznamu existujících komerčních chemických látek (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

283-406-2
Obsah

Minimální odchylka je možná

10 mililitrů
Denní dávka
několik kapek podle potřeby
Kolik denních dávek?
nelze určit porce/výrobek
Šířka

Osa X

2,500000 cm
Výška

Osa Y

2,500000 cm
Tloušťka

Osa Z

7,500000 cm
Čistá hmotnost

Minimální odchylka je možná

10 g/sklenka
EAN číslo
K0176
hmotnost
46 g/sklenka
doplňky
Podobné produkty
Názor
K produktu se nikdo nevyjádřil