Jak mám nakupovat?

Všeobecné smluvní podmínky
Ochrana osobních údajů
Všeobecné smluvní podmínky
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)

https://www.biomenushop.cz - platné od tohoto data: 2024-03-20

Preambule

Vítejte na našich stránkách! Děkujeme, že nám důvěřujete svým nákupem!

Máte-li jakékoli dotazy k těmto Všeobecným obchodním podmínkám, používání webových stránek, jednotlivých produktů, procesu nákupu nebo byste s námi chtěli probrat své individuální potřeby, kontaktujte prosím naše pracovníky na uvedených kontaktních údajích!

Tiráž: údaje Poskytovatele služby (Prodávajícího, Společnosti).

Název: Caleido IT-Outsource Kft.

Sídlo: 1131 Budapešť, Reitter Ferenc utca 132.

Poštovní adresa: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.

Registrační orgán: Obchodní rejstřík hlavního soudu v Maďarsku

Registrační číslo společnosti: 01-09-962010

DIČ: 23362493-2-41

Číslo provozní licence

XIII/13244/2017/B

NĚJAKÉ licenční číslo

AA2688947

číslo EORI/VPID

HU0007881215

Registrační číslo komory

BU23362493

Zástupce: jednatel Béla Csíkhelyi, jednatel Zoltán Fromm

Telefonní číslo: +36 30 450 3002

E-mail: hello@biomenu.eu

Webové stránky: https://www.biomenushop.cz

Číslo bankovního účtu: BE19 9673 5593 6412

Registrační číslo ochrany údajů: NAIH-56299/2012

Údaje poskytovatele hostingu

Název: UNAS Online Kft.

Sídlo: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Kontakt: unas@unas.hu

Webové stránky: unas.hu

Koncepty

Zboží: nabízené na webových stránkách a určené k prodeji na webových stránkách:

 • movitá věc včetně vody, plynu a elektřiny v nádobách, lahvích nebo jinak v omezeném množství nebo o stanoveném objemu, a
 • movitá věc, která zahrnuje digitální obsah nebo digitální službu nebo je s nimi spojena tak, že v případě neexistence příslušného digitálního obsahu nebo digitální služby by zboží nemohlo plnit svou funkci (dále jen: zboží obsahující digitální prvky)

Zboží obsahující digitální prvky: movité věci, které zahrnují digitální obsah nebo digitální služby nebo jsou s nimi spojeny takovým způsobem, že by zboží nemohlo plnit své funkce bez dotyčného digitálního obsahu nebo digitální služby

Digitální obsah: data vytvořená nebo poskytnutá v digitální podobě

Strany: Prodávající a kupující společně

Spotřebitel: fyzická osoba jednající za účelem mimo rámec svého samostatného povolání a ekonomické činnosti, která nakupuje, objednává, přijímá, používá, využívá zboží nebo je příjemcem obchodních sdělení či nabídek souvisejících se zbožím. Při aplikaci pravidel o smírčím orgánu - s výjimkou aplikace Nařízení Evropského parlamentu a Rady 524/2013/EU ze dne 21. května 2013 o online řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení 2006/2004/ ES a směrnice 2009/22/ES – kromě výše uvedeného nevládní organizace, církevní právnická osoba, společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo jednající za účelem mimo rámec samostatného povolání a předmětu hospodářské činnosti podle zvláštního zákona, který nakupuje, objednává, přijímá, používá, používá zboží nebo ve vztahu ke zboží obchoduje, je považován za spotřebitele, který je příjemcem sdělení nebo nabídky. V rámci vnitřního trhu o opatřeních proti neodůvodněným omezením územního obsahu a jiným formám diskriminace na základě státní příslušnosti zákazníka, místa bydliště nebo místa usazení, jakož i nařízení 2006/2004/ES a (EU) 2017/2394, jakož i jako 2009/22/ES pro účely Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/302 ze dne 28. února 2018, kterým se mění směrnice [dále: Nařízení (EU) 2018/302], spotřebitel, který v kromě výše uvedeného je zákazníkem dle nařízení (EU) 2018/302 také podnikatel

Spotřebitelská smlouva: smlouva, jejímž jedním ze subjektů je spotřebitel

Funkčnost: schopnost zboží obsahujícího digitální prvky, digitální obsah nebo digitální službu vykonávat funkce odpovídající jejich účelu

Výrobce: výrobce Zboží, v případě dováženého Zboží dovozce, který Zboží dováží na území Evropské unie, jakož i každá osoba, která uvedením názvu, ochranné známky nebo jiného rozlišovacího znaku Zboží, se prezentuje jako výrobce

Interoperabilita: schopnost zboží, digitálního obsahu nebo digitální služby obsahující digitální prvky pracovat s hardwarem a softwarem odlišným od toho, se kterým se běžně používá stejný typ zboží, digitálního obsahu nebo digitální služby

Kompatibilita: schopnost zboží, digitálního obsahu nebo digitální služby obsahující digitální prvky fungovat – bez nutnosti konverze – s hardwarem nebo softwarem, se kterými se zboží, digitální obsah nebo digitální služby stejného typu běžně používají společně

Webová stránka: tato webová stránka, která slouží k uzavření smlouvy

Smlouva: Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Webové stránky a elektronické korespondence

Trvalé datové médium: jakékoli zařízení, které umožňuje spotřebiteli nebo podniku ukládat jemu osobně určená data způsobem, který je stále dostupný v budoucnu a po dobu vhodnou pro daný účel dat, jakož i pro zobrazení uložených dat v nezměněné podobě

Zařízení umožňující komunikaci mezi nepřítomnými stranami: zařízení, které je vhodné k prohlášení smlouvy v nepřítomnosti stran – za účelem uzavření smlouvy. Takovým zařízením je zejména adresný nebo neadresný formulář, standardní dopis, inzerát zveřejněný v tiskovém produktu s objednávkovým formulářem, katalog, telefon, fax a zařízení poskytující přístup k internetu.

Smlouva o nepřítomnosti: spotřebitelská smlouva, která se uzavírá bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran v rámci systému prodeje na dálku organizovaného za účelem poskytování zboží nebo služeb v souladu se smlouvou, a to tak, že za účelem uzavření smlouvy využívají smluvní strany zařízení, které umožňuje komunikaci pouze mezi nepřítomnými stranami

Podnikání: osoba jednající v rámci svého povolání, samostatného povolání nebo podnikatelské činnosti

Kupující/Vy: osoba uzavírající smlouvu s nabídkou nákupu prostřednictvím webové stránky

Záruka: V případě smluv uzavíraných mezi spotřebitelem a podnikatelem (dále jen spotřebitelská smlouva) dle občanského zákoníku,

 1. záruka převzatá za plnění smlouvy, ke kterému se společnost zavazuje dobrovolně vedle své zákonné povinnosti k řádnému plnění smlouvy nebo bez ní, a
 2. povinná záruka podle zákona

Kupní cena: protiplnění, které má být zaplaceno za Zboží a za poskytnutí digitálního obsahu.

Platná legislativa

Smlouva se řídí ustanoveními maďarského práva a platí zejména následující právní předpisy:

 • CLV z roku 1997. Zákon o ochraně spotřebitele
 • CVIII z roku 2001 Zákon o některých otázkách elektronických obchodních služeb a služeb souvisejících s informační společností
 • Zákon V z roku 2013 o občanském zákoníku
 • 151/2003. (IX.22.) nařízení vlády o povinné záruce na předměty dlouhodobé spotřeby
 • 45/2014. (II.26.) nařízení vlády o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebitelem a podnikatelem
 • 19/2014. (IV.29.) Vyhláška NGM o procesních pravidlech pro řízení záručních a záručních reklamací na věci prodávané na základě smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem
 • LXXVI z roku 1999 zákon o autorském právu
 • CXII z roku 2011 Zákon o právu na sebeurčení informací a svobodě informací
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/302 (28. února 2018) o postupu proti neodůvodněným omezením obsahu na základě území a jiným formám diskriminace na základě státní příslušnosti zákazníka, místa bydliště nebo sídla v rámci vnitřního trhu, a 2006/2004/ES a nařízení (EU) 2017/2394, a kterým se mění směrnice 2009/22/ES
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (27. dubna 2016) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení 95/46/EC (obecné nařízení o ochraně údajů)
 • 373/2021 o podrobných pravidlech smluv o prodeji a koupi zboží a poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb mezi spotřebitelem a podnikatelem. (VI. 30.) Vládní nařízení

Rozsah a přijetí Všeobecných obchodních podmínek

Obsah smlouvy mezi námi určují – kromě ustanovení příslušných závazných právních předpisů – tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen: VOP). V souladu s tím tyto obchodní podmínky obsahují práva a povinnosti vás a nás, podmínky pro uzavření smlouvy, termíny plnění, dodací a platební podmínky, pravidla odpovědnosti a podmínky pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Technické informace potřebné k používání webu, které nejsou obsaženy v těchto Podmínkách, jsou poskytovány jinými informacemi dostupnými na webu.

Před dokončením objednávky jste povinni se seznámit s ustanoveními těchto VOP.

Jazyk smlouvy, forma smlouvy

Jazykem smluv, na které se vztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky, je maďarština.

Smlouvy spadající do rozsahu těchto VOP nejsou smlouvami písemnými, prodávající je neukládá.

Elektronická faktura

Naše společnost CXXVII roku 2007. Zákon § 175. používá elektronickou fakturu dle Přijetím těchto VOP dáváte souhlas s používáním elektronické faktury.

Ceny

Ceny je třeba rozumět v měně zvolené Kupujícím a zahrnují DPH stanovenou příslušným zákonem. Nelze vyloučit možnost změny cen Prodávajícím z důvodů obchodní politiky. Změny cen se nevztahují, na již uzavřené smlouvy. V případě, že Prodávající uvedl cenu chybně a na Zboží byla přijata objednávka, avšak smluvní strany dosud neuzavřely smlouvu, bude Prodávající postupovat na základě části Všeobecných obchodních podmínek „Nesprávný cenový postup“.

Postup v případě nesprávné ceny

Je považována za zjevně chybně uvedenou cenu:

 • cena 0 HUF,
 • cena snížená se slevou, ale se slevou chybně uvedenou (např.: u produktu v hodnotě 10 EUR je se slevou 20 % produkt nabízen za 5 EUR).

V případě chybně uvedené ceny nabízí Prodávající možnost odkoupení Zboží za skutečnou cenu, na základě, které se Kupující může rozhodnout, zda si Zboží za skutečnou cenu objedná nebo objednávku zruší bez jakýchkoli nepříznivých právních následků.

Možnosti vyřizování stížností a právního vymáhání

Spotřebitel může uplatnit záruční reklamaci zboží nebo stížnost na chování, činnost nebo opomenutí prodávajícího na následujících kontaktech a způsobech:

 • Písemně prostřednictvím následující webové stránky: https://www.biomenushop.cz
 • Písemně na následující e-mailovou adresu: hello@biomenu.eu
 • Písemně poštou: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.

Spotřebitel může ústně nebo písemně sdělit společnosti svou stížnost, která se týká jednání, činnosti nebo opomenutí společnosti, nebo osoby jednající v zájmu nebo prospěch společnosti, která přímo souvisí s distribucí nebo prodejem zboží spotřebitelům.

Společnost musí ústní stížnost neprodleně prošetřit a v případě potřeby ji napravit. Nesouhlasí-li spotřebitel s vyřízením reklamace, nebo okamžité prošetření reklamace není možné, je společnost povinna reklamaci a své stanovisko k ní neprodleně zaznamenat a kopii předat spotřebiteli na místě v případě ústní stížnosti podané osobně. V případě ústní stížnosti sdělené telefonicky nebo prostřednictvím jiných služeb elektronických komunikací musí být spotřebiteli zaslána nejpozději do 30 dnů – v souladu s předpisy pro odpověď na písemnou stížnost – současně s doručením věcná odpověď. V ostatních ohledech je povinen ohledně písemné reklamace postupovat následovně.

Nestanoví-li přímo použitelný právní akt Evropské unie jinak, je společnost povinna na písemnou stížnost odpovědět do třiceti dnů od jejího obdržení písemně prokazatelným způsobem a přijmout opatření k jejímu sdělení. V případě zamítnutí reklamace je podnikatel povinen spotřebitele písemně informovat o tom, který orgán nebo smírčí orgán může se svou reklamací zahájit řízení – podle její povahy. Informace musí rovněž obsahovat sídlo, telefonní a internetové kontaktní údaje a poštovní adresu příslušného orgánu a smírčího orgánu podle místa bydliště nebo pobytu spotřebitele. Informace musí rovněž zahrnovat, zda společnost učinila obecné prohlášení o předložení rozhodnutí smírčí rady.

Pokud během jednání nedojde k urovnání spotřebitelského sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem, má spotřebitel k dispozici následující možnosti právního vymáhání:

Postup ochrany spotřebitele

Je možné podat stížnost u orgánů ochrany spotřebitele. Pokud spotřebitel zaznamená porušení svých spotřebitelských práv, je oprávněn podat stížnost u příslušného orgánu ochrany spotřebitele podle místa svého bydliště. Po vyhodnocení stížnosti úřad rozhodne o průběhu řízení o ochraně spotřebitele. Oficiální úkoly prvního stupně ochrany spotřebitele vykonávají úřady hlavního města a krajů příslušné podle místa bydliště spotřebitele, jejich seznam naleznete zde: http://www.kormanyhivatalok.hu/

Soudní řízení

Zákazník je oprávněn uplatnit svůj nárok ze spotřebitelského sporu u soudu v rámci občanskoprávního řízení podle zákona V z roku 2013 o občanském zákoníku a zákona CXXX z roku 2016 o občanském soudním řádu. podle ustanovení zákona.

Postup smírčí rady

Pokud vaši spotřebitelskou stížnost zamítneme, máte právo se odvolat k příslušnému orgánu v místě vašeho bydliště nebo bydliště nebo ke smírčímu výboru, který jste uvedli v žádosti. Podmínkou pro zahájení postupu smírčího orgánu je, že se spotřebitel přímo pokusí urovnat spor s dotčeným podnikem.

Smírčí komise – pokud spotřebitel nepožádá o osobní slyšení – vede slyšení online bez osobní přítomnosti a prostřednictvím elektronického zařízení, které zajišťuje simultánní přenos zvuku a obrazu (dále jen: online slyšení).

Společnost má povinnost součinnosti při řízení smírčí rady, v rámci, které jsme povinni ve stanovené lhůtě zaslat naši odpověď na výzvu smírčí rady. S výjimkou aplikace nařízení Evropského parlamentu a Rady 524/2013/EU ze dne 21. května 2013 o online řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES, společnost je oprávněna k vytvoření smíru na jednání je povinna zajistit účast osoby. Online slyšení se musí online zúčastnit zástupce společnosti oprávněné vytvořit vyrovnání. Pokud spotřebitel požaduje osobní slyšení, musí se zástupce společnosti oprávněný k uzavření smíru zúčastnit alespoň on-line slyšení.

Více informací o smírčích radách je k dispozici zde: https://www.bekeltetes.hu

Postup smírčí rady v případě osob, které nejsou považovány za spotřebitele

Spotřebitelem je podle zákona o ochraně spotřebitele nevládní organizace, církevní právnická osoba, společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo jednající za účelem mimo rámec své samostatné působnosti a předmětu hospodářské činnosti podle zvláštního zákona, která nakupuje, objednává, přijímá, používá nebo využívá zboží v řízení smírčí komise nebo příjemce obchodních sdělení či nabídek souvisejících se zbožím.

Smírčí komise je oprávněna kontrolovat a zkoumat existenci spotřebitelské kvality. Jednací řád se řídí pravidly sepsanými pod smírčí radou.

Online platforma pro řešení sporů

Evropská komise vytvořila webovou stránku, kde se mohou spotřebitelé registrovat, a tak mají možnost řešit své právní spory související s online nákupy vyplněním žádosti a vyhnout se tak soudnímu řízení. Spotřebitelé se tak mohou domáhat svých práv, aniž by jim v tom bránila například vzdálenost.

Pokud chcete podat stížnost na produkt nebo službu, které jste si zakoupili online, a nechcete se nutně obrátit na soud, můžete použít nástroj pro řešení sporů online.
Na portálu si s obchodníkem, na kterého jste podali stížnost, můžete společně vybrat orgán řešení sporů, který chcete pověřit vyřízením stížnosti.

Platforma pro řešení sporů online je dostupná zde: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Copyright

LXXVI z roku 1999 o autorských právech. zák. (dále: Szt.) § 1 (1) jsou webové stránky považovány za autorské dílo, proto jsou všechny jejich části chráněny autorským právem. The Szt. Na základě § 16 odst. 1 je zakázáno neoprávněné použití grafických, textových a softwarových řešení a počítačových programů na webu, jakož i použití jakékoli aplikace, kterou lze web nebo jakoukoli jeho část upravit. Jakýkoli materiál z webové stránky a její databáze lze převzít pouze s písemným souhlasem držitele práv. Za souhlas s užitím se považuje i použití obsahu ke stažení zpřístupněného registrací v samostatné položce menu na webu registrovanou firmou/osobou pro vlastní účely. Držitel práv: Caleido IT-Outsource Kft.

Ostatní hodnocení

Náš internetový obchod využívá službu pro správu názorů na www.arukereso.hu provozovanou společností Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; Cg. 01-09-186759). Související informace o správě dat můžete zobrazit kliknutím sem.

Částečná neplatnost, kodex chování

Je-li některý bod Všeobecných obchodních podmínek právně neúplný nebo neplatný, zůstávají ostatní body smlouvy v platnosti a místo neplatné nebo nesprávné části se použijí ustanovení příslušných právních předpisů.

Prodávající nemá zaveden kodex chování podle zákona o zákazu nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům.

Informace o provozu zboží obsahujícího digitální prvky, jakož i o platném technickém ochranném opatření

Dostupnost serverů poskytujících data zobrazovaná na webu je více než 99,9 % ročně. Celý datový obsah je pravidelně zálohován, takže v případě problému lze původní datový obsah obnovit. Údaje zobrazené na webu jsou uloženy v databázích MSSQL a MySQL. Citlivá data jsou ukládána s odpovídající úrovní šifrování a k jejich kódování se používá hardwarová podpora zabudovaná v procesoru.

Informace o základních vlastnostech Zboží

Na webových stránkách uvádíme informace o podstatných vlastnostech Zboží, které lze zakoupit v popisech každého Zboží.

Oprava chyb při zadávání dat – Odpovědnost za pravdivost poskytnutých dat

V průběhu objednávkového procesu, před dokončením objednávky, můžete kdykoliv změnit vámi zadané údaje (kliknutím na tlačítko zpět v prohlížeči se otevře předchozí stránka, takže zadané údaje lze opravit, i když jste již přešli na další stránku). Vezměte prosím na vědomí, že je vaší odpovědností zajistit, aby údaje, které poskytnete, byly zadány správně, protože zboží bude fakturováno a dodáno na základě vámi poskytnutých údajů. Dovolujeme si Vás upozornit, že chybně zadaná e-mailová adresa nebo zaplnění úložného prostoru náležejícího ke schránce může mít za následek nedoručení potvrzení a znemožnění uzavření smlouvy. Pokud kupující dokončil svou objednávku a zjistí chybu v zadaných údajích, musí co nejdříve zahájit úpravu své objednávky. Změny chybné objednávky může kupující prodávajícímu oznámit zasláním dopisu z e-mailové adresy uvedené při objednávce nebo zavoláním prodávajícího.

Použití webu je

Nákup nepodléhá registraci.

Web poskytuje uživatelům prezentace produktů a online objednávky. Uživatel může procházet web pomocí položek menu. Kliknutím na název kategorie se vám zobrazí seznam v ní nainstalovaného zboží. Pokud se všechno Zboží v dané kategorii nevejde na jednu stránku, můžete se posunout na konec stránky nebo použít čísla nad a pod Zbožím. Ze seznamu Produktů se dostanete na podrobnou stránku Produktu kliknutím na název Produktu nebo obrázek produktu, zde naleznete informace o podrobných vlastnostech a ceně Produktu, který si přejete objednat.

Zboží je zařazeno v systému kategorií.

V položce nabídky Nové položky naleznete nové produkty v nabídce webu.

Pod položkou Denní nabídka menu naleznete Zboží, na které obchod poskytuje extra slevu oproti akční ceně v daný den. Tyto slevy jsou dostupné pouze registrovaným a přihlášeným Uživatelům.

Pod položkou Zlevněné menu naleznete zlevněné Zboží, na které obchod poskytuje akční slevu oproti původní ceně Zboží. Výrobky jsou zde umístěny z následujících důvodů: jejich trvanlivost je krátká, jejich obal je esteticky vadný nebo poškozený, vyprodání atd. Důvod slevy je vidět na konci názvu zlevněného produktu.

Na webu je možné vyhledávat zboží podle klíčového slova. Výsledky produktů odpovídající kritériím vyhledávání se zobrazí v seznamu, podobně jako v kategoriích.

Vybraný Produkt lze vložit do košíku pomocí tlačítka Přidat do košíku, vedle tlačítka lze nastavit požadovaný počet kusů. Uživatel může zkontrolovat obsah košíku pomocí ikony Košík, tlačítka Zobrazit košík. Zde můžete změnit množství Zboží, které jste vložili do košíku, nebo danou položku smazat. Pro úplné vyprázdnění košíku můžete použít také tlačítko Vyprázdnit košík.

Uživatel může pokračovat v procesu nákupu kliknutím na tlačítko Objednat. Jako druhý krok je možné vstoupit, zaregistrovat se a nakoupit bez registrace. V případě registrace a nákupu bez registrace musí Uživatel uvést tyto údaje: e-mailovou adresu, jméno, telefonní číslo, fakturační adresu a pokud je odlišná, doručovací adresu. Pro registraci je kromě výše uvedených údajů vyžadováno i heslo. O úspěšné registraci se Uživatel může dozvědět e-mailem a na webových stránkách. Uživatel může svou registraci zrušit v položce menu Profil/Změna údajů. Případně si jej můžete vyžádat u Poskytovatele služeb e-mailem v položce nabídky Info/Kontakt. V takovém případě se pro nový nákup musíte znovu zaregistrovat.

Uživatel je odpovědný za zachování důvěrnosti přístupových údajů. Uživatel je odpovědný za aktualizaci svých údajů a je povinen oznámit Poskytovateli služby, pokud se dozví, že jeho údaje byly zneužity třetí osobou. V případě zapomenutého hesla je možné požádat o nové heslo na webu na registrovanou e-mailovou adresu. Pokud se Uživatel již dříve na webu zaregistroval, může být proces objednávky dokončen zadáním jeho e-mailové adresy a hesla. E-mailovou adresu zadanou při registraci nelze později změnit. Pokud se změní e-mailová adresa Uživatele, lze o změnu požádat e-mailem zaslaným Poskytovateli služeb z nové e-mailové adresy.

Jako další krok objednávky musí Uživatel zvolit způsob platby a doručení, který mu vyhovuje. Pomocí souhrnné stránky si Uživatel může zkontrolovat všechny své dříve zadané údaje a Zboží, které chce objednat a jeho množství. V případě chyb při zadávání údajů můžete pomocí ikony tužky zadané údaje opravit.

Pokud shledáte vše vhodné, můžete objednávku dokončit pomocí tlačítka Objednat. Potvrzení o tom obdržíte na webových stránkách nebo e-mailem. Pokud po zaznamenání objednávky (např. v potvrzovacím e-mailu) zjistíte nesprávné údaje, musíte to neprodleně nahlásit poskytovateli služeb. Bez ohledu na záměr objednávky se Uživatel může přihlásit pomocí položky nabídky Můj účet. Po přihlášení se zobrazí stránka Můj účet, kde můžete měnit údaje, které jste zadali při registraci, a také údaje vaší zadané objednávky a sledovat její stav.

Dokončení objednávky (vytvoření nabídky)

Pokud jste přesvědčeni, že obsah košíku odpovídá Zboží, které si chcete objednat, a že jsou vaše údaje správné, můžete objednávku dokončit kliknutím na tlačítko „Objednat“. Informace uvedené na webové stránce nepředstavují nabídku k uzavření smlouvy ze strany prodávajícího. V případě objednávek spadajících do působnosti těchto VOP jste považováni za nabízejícího.

Stisknutím tlačítka „Objednat“ výslovně berete na vědomí, že vaši nabídku je třeba považovat za učiněnou a že z vašeho prohlášení – v případě potvrzení ze strany Prodávajícího v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami – vyplývá platební povinnost. Prodávající je povinen neprodleně elektronicky potvrdit přijetí objednávky kupujícímu. Pokud toto potvrzení kupující neobdrží v předpokládané lhůtě, podle charakteru služby, nejpozději však do 48 hodin od odeslání objednávky kupujícího, je kupující zproštěn závazné nabídky nebo smluvního závazku.

Zpracování objednávky, vytvoření smlouvy

Objednávku můžete zadat kdykoli. Prodávající potvrdí Vaši nabídku e-mailem nejpozději do 48 hodin od odeslání Vaší nabídky. Smlouva vzniká okamžikem, kdy je potvrzovací e-mail zaslaný prodávajícím dostupný ve vašem poštovním systému.

V případě nepřijatých balíčků je postup

Nepřevezme-li Kupující objednané a předané Zboží k dodání a neoznámí Prodávajícímu svůj úmysl odstoupit bez zdůvodnění stanoveného zákonem do 14 dnů, porušuje svou smlouvu s Prodávajícím, podle které je povinen převzít Zboží a tím přijmout plnění Prodávajícího.

V tomto případě se Prodávající pokusí o opětovné dodání Zboží, pokud to může koordinovat s Kupujícím, ale může podmínit opětovné dodání zaplacením poplatku za doručení. V případě, že opakovaná dodávka bude neúspěšná nebo nebude možné se s kupujícím dohodnout z důvodu odmítnutí součinnosti kupujícím, je prodávající oprávněn s okamžitou platností vypovědět smlouvu s kupujícím z důvodu porušení smlouvy a vymáhat náklady neúspěšné dodávky. a vrátit jako pokutu kupujícímu.

Smluvní strany akceptují použití e-mailu použitého kupujícím v době objednání jako formy komunikace pro ukončení smlouvy a uvádějí, že datem odstoupení od smlouvy je okamžik, kdy bude dopis o ukončení k dispozici v e-mailu kupujícího. - poštovní účet.

V případě, že kupující již dříve měl balík, který nebyl převzat, může prodávající odmítnout splnění objednávky nebo může podmínit plnění platbou předem.

Platební metody

Teya (online)

Okamžitá platba kartou při zadání objednávky

PayPal (online)

PayPal je k dispozici zákazníkům ve více než 200 zemích jako jednoduchý a bezpečný způsob platby.

PayPal má mnoho výhod, které usnadňují a urychlují nakupování a zároveň udržují vaše finanční informace v bezpečí:

 • Jeden email, jedno heslo. To je vše, co potřebujete k platbě nebo převodu peněz přes PayPal. A bankovní karta může zůstat v peněžence.
 • K platbě nemusíte vkládat peníze na svůj účet PayPal. Jediné, co musíte udělat, je přiřadit vaši bankovní kartu k vašemu PayPal účtu, a to stačí udělat jen jednou, na začátku.
 • PayPal je celosvětově uznávaná platební metoda, záruka bezpečných transakcí, se kterou můžete zaplatit cenu Zboží online ve 26 různých měnách.
 • Připojte se k PayPal a plaťte snadněji v internetovém obchodě!

Bankovní převod předem

Bankovní převod po zadání objednávky. Objednávku splníme po doručení převodu!

Údaje potřebné pro převod budou uvedeny v e-mailu s potvrzením objednávky.

Způsoby převzetí, poplatky za přijetí

Packeta

Vaše balík bude doručeno​ podle Packeta. dodávka vy pracovní dny, během pracovní hodiny .

Pro více informací navštivte​ a následující webové stránky: https://www.packeta.com

Vy umět nalézt náš aktuální ceny zde: https://www.biomenushop.cz/doprava

Termín dokončení

Co se týče objednávky, obecná dodací lhůta je maximálně 1-15 pracovních dnů od potvrzení objednávky (v závislosti na způsobu dodání a zemi určení). V případě prodlení prodávajícího je kupující oprávněn stanovit dodatečnou lhůtu. Neplní-li prodávající v dodatečné lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

Výhrada práv, doložka vlastnictví

V případě, že jste si dříve objednali Zboží, aniž byste je obdrželi při dodání (nezahrnuje případ, kdy jste uplatnili právo na odstoupení od smlouvy), nebo bylo Zboží vráceno prodávajícímu s označením Nežádoucí, Prodávající splní objednávku s kupní cenou a zavazuje vás uhradit náklady na dopravu předem.

Prodávající může zadržet dodávku Zboží, dokud se nepřesvědčí, že platba ceny Zboží byla úspěšně provedena pomocí řešení elektronické platby (včetně případu, kdy v případě Zboží placeného bankovním převodem Kupující převede kupní cenu a přepočet v měně jeho členského státu a z důvodu bankovních provizí a nákladů neobdrží prodávající celou částku kupní ceny a dopravného). Nebyla-li cena Zboží uhrazena v plné výši, může Prodávající požádat Kupujícího o doplnění kupní ceny.

Prodej do zahraničí

Prodávající nerozlišuje mezi Kupujícími na území Maďarska a mimo území Evropské unie pomocí webu. V případě neexistence jiného ustanovení těchto VOP zajišťuje Prodávající dodání/převzetí objednaného Zboží na území Maďarska.

Ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se vztahují i na nákup mimo Maďarsko s tím, že na základě ustanovení příslušného nařízení spotřebitel, který je občanem členského státu nebo má místo pobytu v členské stát nebo podnik, který má místo podnikání v členském státě, je ve výkladu tohoto bodu považován za kupujícího a v rámci Evropské unie nakupuje zboží nebo používá služby výhradně za účelem konečného použití nebo jedná s takovým záměrem. Spotřebitel je fyzická osoba, která jedná za účelem, který je mimo rámec její obchodní, průmyslové, řemeslné nebo odborné činnosti.

Komunikačním a nákupním jazykem je především maďarština, Prodávající není povinen komunikovat s Kupujícím v jazyce domovské země Kupujícího.

Prodávající není povinen dodržovat mimosmluvní požadavky, jako jsou požadavky na označování nebo sektorově specifické požadavky, definované ve vnitrostátním právu členského státu Kupujícího ve vztahu k příslušnému Zboží, ani o těchto požadavcích Kupujícího informovat.

Pokud Prodávající nestanoví jinak, vztahuje se na veškeré Zboží maďarská DPH.

Zákazník může uplatňovat svá zákonná práva v souladu s těmito Podmínkami.

V případě použití elektronického platebního řešení se platba provádí v měně určené Prodávajícím,

Prodávající může zadržet dodávku Zboží do doby, než se přesvědčí, že platba ceny Zboží a poplatku za doručení byla úspěšně a v plném rozsahu provedena pomocí řešení elektronické platby (včetně případu, kdy v případě Zboží placeného společností bankovním převodem, Kupující převádí v měně svého členského státu z důvodu kupní ceny (poplatku za doručení) a přepočtu, jakož i bankovních provizí a nákladů, Prodávající neobdrží plnou výši kupní ceny. Nebyla-li cena Zboží uhrazena v plné výši, může Prodávající požádat Kupujícího o doplnění kupní ceny.

Za účelem předání Zboží poskytuje Prodávající rovněž nemaďarským kupujícím stejné možnosti předání jako maďarským kupujícím.

Pokud může Zákazník podle Všeobecných obchodních podmínek požadovat dodání Zboží na území Maďarska nebo na území kteréhokoli jiného členského státu Evropské unie, může o to požádat i nemaďarský zákazník kteroukoli z dodávek způsoby uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Pokud si Kupující může dle Všeobecných obchodních podmínek zvolit osobní převzetí Zboží od Prodávajícího, mohou toho využít i kupující mimo Maďarsko.

V ostatních případech může Kupující požadovat dopravu Zboží do zahraničí na vlastní náklady. Maďarští kupující nemají na toto právo nárok.

Prodávající splní objednávku po uhrazení dopravného, pokud kupující prodávajícímu nezaplatí dopravné, nebo nevyřeší samotné dodání do předem sjednaného termínu, prodávající vypoví smlouvu a vrátí před – zaplacenou kupní cenu kupujícímu.

Informace pro spotřebitele

Informace o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Jako spotřebitel občanský zákoník 8:1. Dle § 1 bod 3 se považuje pouze fyzická osoba jednající mimo rámec svého povolání, samostatného povolání nebo podnikatelské činnosti, právnické osoby tedy nemohou bezdůvodně využít práva na odstoupení!

45/2014. (II. 26.) Podle § 20 nařízení vlády máte právo na zrušení bez udání důvodů. Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy

 1. a) v případě smlouvy o prodeji zboží
  aa) ke zboží,
  b) v případě prodeje a koupě více zboží, je-li jednotlivé zboží dodáváno v různých časech, k poslednímu dodanému zboží,

spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba s výjimkou dopravce jej může uplatnit ve lhůtě počínající dnem převzetí, přičemž lhůta je 14 kalendářních dnů.

Ustanoveními tohoto bodu není dotčeno právo spotřebitele uplatnit právo na odstoupení od smlouvy uvedené v tomto bodu v době mezi datem uzavření smlouvy a dnem převzetí Zboží.

Pokud spotřebitel učinil nabídku na uzavření smlouvy, má spotřebitel právo nabídku před uzavřením smlouvy odvolat, čímž zaniká závaznost nabídky pokrývající uzavření smlouvy.

Prohlášení o odstoupení od smlouvy, uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy nebo ukončení

45/2014, spotřebitel (II. 26.) Své právo zaručené v § 20 nařízení vlády můžete uplatnit prostřednictvím jednoznačného prohlášení k tomuto účelu nebo pomocí vzorového prohlášení, které je rovněž ke stažení na webových stránkách.

Platnost prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy se považuje za uplatněné ve lhůtě, pokud spotřebitel své vyjádření ve lhůtě odešle.

V případě písemného odstoupení nebo výpovědi postačí zaslat prohlášení o odstoupení nebo výpovědi ve stanovené lhůtě.

Spotřebitel nese důkazní břemeno, že uplatnil své právo na odstoupení od smlouvy v souladu s tímto ustanovením.

Prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy je prodávající povinen po jeho doručení potvrdit na elektronickém nosiči dat.

Povinnosti Prodávajícího v případě zrušení ze strany spotřebitele

Povinnost prodávajícího vrátit peníze

Pokud je spotřebitelem 45/2014. (II. 26.) odstoupí od smlouvy v souladu s § 22 nařízení vlády, vrátí prodávající spotřebiteli jako náhradu škody celou částku, včetně nákladů vynaložených v souvislosti s plněním, jako je poplatek za doručení, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy se o odstoupení dozvěděl. Upozorňujeme, že toto ustanovení se nevztahuje na dodatečné náklady způsobené volbou jiného způsobu dopravy, než je nejlevnější standardní způsob dopravy.

Způsob vrácení peněz prodávajícím

45/2014. (II. 26.) V případě odstoupení nebo odstoupení od smlouvy v souladu s § 22 nařízení vlády vrátí Prodávající spotřebiteli dlužnou částku stejným způsobem, jaký spotřebitel použil. Na základě výslovného souhlasu spotřebitele může Prodávající pro vrácení peněz použít jiný způsob platby, spotřebiteli však v důsledku toho nemusí být účtovány žádné další poplatky. Prodávající nenese odpovědnost za prodlení v důsledku chybně a/nebo nepřesně poskytnutého čísla bankovního účtu nebo poštovní adresy Spotřebitelem.

Další výdaje

Pokud si spotřebitel konkrétně zvolí jiný než nejlevnější obvyklý způsob dopravy, není Prodávající povinen uhradit vzniklé dodatečné náklady. V takovém případě jsme povinni vrátit peníze až do výše uvedených obecných poplatků za doručení.

Zadržovací právo

Prodávající může zadržet dlužnou částku spotřebiteli, dokud spotřebitel zboží nevrátí nebo nepochybně neprokáže, že je vrátil; z těchto dvou je třeba vzít v úvahu dřívější datum. Zboží zaslané na dobírku nebo poštou nejsme schopni převzít.

V případě odstoupení nebo ukončení závazků spotřebitele

Vrácení Zboží

Pokud je spotřebitelem 45/2014. (II. 26.) odstoupí od smlouvy v souladu s § 22 nařízení vlády, je povinen zboží neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů od oznámení o odstoupení, vrátit nebo jej předat prodávajícímu nebo osoba pověřená Prodávajícím k převzetí Zboží. Vrácení se považuje za dokončené ve lhůtě, pokud spotřebitel odešle Zboží před uplynutím lhůty.

Úhrada přímých nákladů spojených s vrácením Zboží

Přímé náklady na vrácení Zboží nese spotřebitel. Zboží je nutné vrátit na adresu Prodávajícího. Pokud spotřebitel vypoví smlouvu o poskytování služeb uzavřenou mimo provozovnu nebo mezi nepřítomnými stranami po zahájení plnění, je povinen zaplatit společnosti úplatu přiměřenou provedené službě do data oznámení výpovědi společnosti. Částka, kterou má spotřebitel poměrně zaplatit, musí být stanovena na základě celkové výše protiplnění stanoveného ve smlouvě plus daň. Pokud spotřebitel prokáže, že takto stanovená celková částka je nepřiměřeně vysoká, musí být poměrná částka vypočtena na základě tržní hodnoty služeb poskytnutých ke dni ukončení smlouvy. Upozorňujeme, že zboží vrácené na dobírku nebo poštou nejsme schopni přijmout.

Odpovědnost spotřebitele za amortizaci

Spotřebitel odpovídá za amortizaci zboží v důsledku používání nad rámec použití nezbytného ke zjištění povahy, vlastností a provozu Zboží.

Pokud podle příslušných právních předpisů nelze právo na odstoupení od smlouvy uplatnit nebo jej lze uplatnit pouze za podmínek, nemá kupující nárok ani na zkušební použití.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit v následujících případech

Prodávající Vás výslovně upozorňuje na skutečnost, že nemůžete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy podle § 29 nařízení vlády 45/2014 (II.26.). V případech uvedených v odstavci (1):

 1. po úplném provedení služby, pokud však ze smlouvy vzniká spotřebiteli platební povinnost, lze tento výjimečný případ uplatnit pouze v případě, že plnění začalo s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a s tím, že spotřebitel bere na vědomí, že ztrácí právo na odstoupení, jakmile podnik zcela splní smlouvu;
 2. u Zboží nebo služeb, jejichž cena nebo poplatek závisí na případném výchylce finančního trhu, a to i ve lhůtě stanovené pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, kterou společnost nemůže ovlivnit;
 3. v případě nepředběžně vyrobeného Zboží, které bylo vyrobeno na základě návodu nebo na výslovnou žádost spotřebitele, nebo v případě Zboží, které bylo jasně přizpůsobeno spotřebiteli;
 4. u zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo si krátkou dobu zachovává svou kvalitu;
 5. u Zboží s uzavřeným obalem, které nelze po jeho otevření po dodání vrátit z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny;
 6. o Zboží, které je svou povahou po dodání neoddělitelně smíseno s jiným Zbožím;
 7. o alkoholický nápoj, jehož skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu způsobem nezávislým na vůli společnosti a jehož cena byla stranami sjednána při uzavírání kupní smlouvy, avšak k plnění smlouvy dochází pouze po třicátém dni od uzavření smlouvy;
 8. v případě obchodní smlouvy, kdy podnik navštíví spotřebitele na výslovnou žádost spotřebitele za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby;
 9. v souvislosti s prodejem a nákupem zvukových a obrazových záznamů v uzavřeném obalu, jakož i kopií počítačového softwaru, pokud spotřebitel obal po dodání otevřel;
 10. pokud jde o noviny, časopisy a periodika, s výjimkou smluv o předplatném;
 11. v případě smluv uzavřených ve veřejné dražbě;
 12. s výjimkou služeb bydlení, jde-li o smlouvu o poskytování ubytování, dopravy, pronájmu automobilu, stravování nebo služby související s volnočasovými aktivitami, pokud byl sjednán termín nebo termín plnění definovaný ve smlouvě;
 13. pokud jde o digitální obsah poskytovaný na nehmotném nosiči dat, pokud prodávající zahájil plnění s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a spotřebitel s tímto souhlasem současně prohlásil, že ztrácí právo na odstoupení po zahájení plnění a společnost zaslala potvrzení pro spotřebitele.

Informace o záruce na výrobek a záruce na příslušenství pro zaručení shody zboží ve vztahu ke spotřebitelským smlouvám

Tato část informací pro spotřebitele byla zpracována na základě zmocnění § 11 odst. 5 nařízení vlády 45/2014 (II.26) s přihlédnutím k příloze č. 3 nařízení vlády 45/2014 (II.26)

Informace pro spotřebitele se týkají pouze kupujících, kteří jsou spotřebiteli, pravidla pro kupující, kteří nejsou považováni za spotřebitele, jsou uvedena v samostatné kapitole.

Požadavky na smluvní plnění v případě spotřebitelské smlouvy

Požadavky na smluvní plnění se obecně vztahují na zboží prodávané na základě spotřebitelské smlouvy a zboží obsahující digitální prvek

V době dodání musí Zboží a plnění odpovídat Nařízení 373/2021. (VI.30.) na požadavky obsažené v nařízení vlády.

Aby bylo plnění považováno za smluvní u Zboží, které je předmětem smlouvy

 • musí odpovídat popisu, množství, kvalitě, typu obsaženému ve smlouvě a musí mít funkčnost, kompatibilitu, interoperabilitu a další vlastnosti uvedené ve smlouvě
 • musí být vhodné pro jakýkoli účel určený spotřebitelem, na který spotřebitel upozornil prodávajícího nejpozději při uzavření smlouvy a který prodávající přijal
 • musí mít veškeré příslušenství a uživatelské příručky specifikované ve smlouvě – včetně pokynů pro uvedení do provozu, pokynů k instalaci a zákaznické podpory – a
 • musíte poskytnout aktualizace uvedené ve smlouvě.

Aby plnění bylo považováno za plnění v souladu se smlouvou – kromě zboží, které je předmětem smlouvy

 • musí být vhodné pro účely, které jsou v případě stejného druhu zboží předepsány zákonem, technickou normou nebo, neexistuje-li technická norma, platným kodexem chování
 • musí mít množství, jakost, výkon a další vlastnosti, které může Spotřebitel rozumně očekávat – zejména z hlediska funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, návaznosti a bezpečnosti – které je obvyklé u stejného druhu Zboží s přihlédnutím k Prodávajícímu, jeho zástupce nebo jiná osoba účastnící se obchodního řetězce učiní veřejné prohlášení o konkrétních vlastnostech zboží – zejména v reklamě nebo na etiketě
 • musí mít příslušenství a návod, které může spotřebitel rozumně očekávat – včetně balení a návodu k instalaci – a
 • musí odpovídat vlastnostem a popisu Zboží prezentovaného společností jako vzorek nebo model nebo zpřístupněného jako zkušební verze před uzavřením smlouvy.

Zboží nemusí vyhovovat výše uvedenému veřejnému prohlášení, pokud to Prodávající prokáže

 • veřejné prohlášení neznal a vědět je nepotřeboval
 • veřejné prohlášení bylo již v době uzavření smlouvy řádně opraveno resp.
 • veřejné prohlášení nemohlo ovlivnit rozhodnutí držitele práva uzavřít smlouvu.

Nesprávné plnění smlouvy o prodeji zboží

Prodávající plní nesprávně, pokud vada zboží vznikla neodbornou montáží, za předpokladu, že

 1. a) uvedení do provozu je součástí kupní smlouvy a bylo provedeno prodávajícím nebo bylo provedeno na odpovědnost prodávajícího; posedlost
 2. b) uvedení do provozu musel provést spotřebitel a neodborné uvedení do provozu je důsledkem nedostatků v pokynech pro uvedení do provozu poskytnutých prodávajícím – nebo v případě zboží obsahujícího digitální prvky – poskytovatelem digitálního obsahu nebo digitální služby.

Je-li dle kupní smlouvy zboží uvedeno do provozu prodávajícím, nebo dojde-li k uvedení do provozu na odpovědnost prodávajícího, musí být plnění považováno prodávajícím za dokončené okamžikem dokončení uvedení do provozu.

Pokud v případě zboží obsahujícího digitální prvky kupní smlouva stanoví nepřetržité poskytování digitálního obsahu nebo digitálních služeb po stanovenou dobu, odpovídá prodávající za vadu zboží související s digitálním obsahem, pokud vada se vyskytne v případě nepřetržité služby po dobu nepřesahující dva roky od dodání zboží za dva roky; nebo se objeví nebo se stane rozpoznatelným.

Požadavky na smluvní plnění v případě zboží obsahujícího digitální prvky prodávaného na základě spotřebitelské smlouvy

V případě zboží obsahujícího digitální prvky musí prodávající zajistit, aby spotřebitel byl informován o takových aktualizacích digitálního obsahu zboží nebo související digitální služby – včetně aktualizací zabezpečení – které jsou nezbytné pro zachování souladu zboží s smlouvy a musí také zajistit, aby je spotřebitel dostal také.

Zpřístupnění aktualizace prodávajícímu v případě kupní smlouvy

 • poskytuje jednorázovou službu digitálního obsahu nebo digitální služby, pak ji může spotřebitel rozumně očekávat na základě druhu a účelu zboží a digitálních prvků, jakož i jedinečných okolností a povahy smlouvy; posedlost
 • zajišťuje nepřetržitou službu digitálního obsahu po stanovenou dobu, pak v případě nepřetržité služby v délce nepřesahující dva roky musí být poskytována po dobu dvou let od dodání zboží.

Nenainstaluje-li spotřebitel poskytnuté aktualizace v přiměřené lhůtě, neodpovídá prodávající za vadu zboží, vznikla-li pouze nepoužitím příslušné aktualizace, za předpokladu, že

 1. a) Prodávající informoval spotřebitele o dostupnosti aktualizace a důsledcích, pokud ji spotřebitel nenainstaloval; a
 2. b) nenainstalování aktualizace spotřebitelem nebo nesprávná instalace aktualizace spotřebitelem nelze přičítat neúplnosti návodu k instalaci poskytnutého prodávajícím.

Vadné plnění nelze zjistit, pokud spotřebitel při uzavírání smlouvy obdržel zvláštní informaci, že se konkrétní vlastnost zboží liší od zde popsaného, a při uzavírání kupní smlouvy tuto odchylku spotřebitel samostatně a výslovně akceptoval.

Požadavky na smluvní plnění při prodeji digitálního obsahu prodávaného na základě spotřebitelské smlouvy

Prodávající dodává a poskytuje digitální obsah spotřebiteli. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, poskytne prodávající spotřebiteli digitální obsah v nejnovější verzi dostupné v době uzavření smlouvy bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.

Služba se považuje za dokončenou, když byl digitální obsah nebo jakékoli řešení nezbytné pro přístup k němu nebo vhodné pro jeho stažení doručeno spotřebiteli nebo na fyzické nebo virtuální zařízení, které si spotřebitel pro tento účel zvolil.

Prodávající musí zajistit, aby byl spotřebitel informován o všech aktualizacích digitálního obsahu – včetně aktualizací zabezpečení –, které jsou nezbytné k zachování smluvního souladu digitálního obsahu, digitálního obsahu nebo digitální služby, a aby je obdržel.

Je-li na základě smlouvy poskytování digitálního obsahu prováděno nepřetržitě po stanovenou dobu, musí být po celou dobu trvání smlouvy zajištěna shoda plnění s ohledem na digitální obsah.

Pokud si spotřebitel v přiměřené době nenainstaluje aktualizace poskytnuté prodávajícím, nenese prodávající odpovědnost za selhání služby, pokud je způsobeno výhradně nepoužitím příslušné aktualizace, za předpokladu, že

 • Prodávající informoval spotřebitele o dostupnosti aktualizace a důsledcích, pokud ji spotřebitel nenainstaloval; a
 • nenainstalování aktualizace spotřebitelem nebo nesprávná instalace aktualizace spotřebitelem nelze přičítat neúplnosti návodu k instalaci poskytnutého prodávajícím.

Vadné plnění nelze zjistit, pokud spotřebitel v době uzavírání smlouvy obdržel zvláštní informaci o tom, že se určitá vlastnost digitálního obsahu odchyluje od zde definovaných požadavků, a spotřebitel v době uzavření smlouvy samostatně a výslovně přijal tuto odchylku.

Prodávající plní nesprávně, pokud chyba ve službě digitálního obsahu vyplývá z neodborné integrace do digitálního prostředí spotřebitele, pokud

 • integrace digitálního obsahu byla provedena prodávajícím nebo byla integrace provedena na odpovědnost prodávajícího; posedlost
 • digitální obsah musí být integrován spotřebitelem a neodborná integrace byla způsobena nedostatky v integračních pokynech poskytnutých prodávajícím.

Pokud smlouva stanoví nepřetržité poskytování digitálního obsahu nebo digitální služby po stanovenou dobu, odpovídá Prodávající za chybu související s digitálním obsahem, pokud se chyba vyskytne nebo stane-li se rozpoznatelnou během doby uvedené ve smlouvě.

Je-li ve smlouvě stanovena jednorázová služba nebo řada jednotlivých servisních úkonů, je třeba, dokud se neprokáže opak, předpokládat, že vada, kterou spotřebitel poznal do jednoho roku ode dne plnění, existovala již v době plnění. Prodávající zároveň neplní nesprávně, pokud prokáže, že digitální prostředí spotřebitele není kompatibilní s technickými požadavky digitálního obsahu nebo digitální služby, a spotřebitele o tom před uzavřením smlouvy jasným a srozumitelným způsobem informoval. smlouva.

Spotřebitel je povinen spolupracovat s Prodávajícím tak, aby se Prodávající – za použití technicky dostupných nástrojů a vyžadujících pro spotřebitele co nejmenší zásahy – přesvědčil, že příčinou chyby je digitální prostředí spotřebitele. Nesplní-li spotřebitel tuto povinnost součinnosti poté, co jej prodávající o této povinnosti před uzavřením smlouvy jasným a srozumitelným způsobem informoval, nese spotřebitelské břemeno prokázat, že

 • vada uznaná do jednoho roku od plnění existovala již v době plnění, popř
 • služba postižená vadou uznanou v průběhu smluvního období nebyla po dobu plnění služby dle smlouvy v souladu se smlouvou.

Záruka na příslušenství

V jakém případě můžete uplatnit právo na záruku na příslušenství?

V případě vadného plnění ze strany prodávajícího můžete u prodávajícího uplatnit záruční nárok na příslušenství v souladu s pravidly občanského zákoníku a v případě spotřebitelské smlouvy nařízení vlády 373/2021 (VI.30).

Jaká práva máte na základě své záruční reklamace?

Podle svého výběru můžete uplatnit následující záruční nároky na příslušenství:

Můžete požádat o opravu nebo výměnu, pokud není splnění vámi zvoleného požadavku nemožné nebo by pro Prodávajícího znamenalo neúměrné dodatečné náklady ve srovnání s plněním jiného požadavku. Pokud jste nepožádali nebo nemohli požadovat opravu nebo výměnu, můžete požádat o poměrné snížení náhrady nebo v krajním případě můžete od smlouvy odstoupit.

Z vámi vybraného záručního práva na příslušenství můžete převést na jiné, ale náklady na převod ponesete vy, pokud to nebylo oprávněné nebo pokud k tomu prodejce neuvedl důvod.

V případě spotřebitelské smlouvy je třeba, dokud se neprokáže opak, předpokládat, že vada uznaná do jednoho roku ode dne dodání zboží a zboží obsahující digitální prvky existovala již v době dodání zboží, ledaže by tato domněnka byla neslučitelné s povahou zboží nebo povahou vady.

V případě použitého zboží se záruční a záruční práva liší od obecných pravidel. U použitého Zboží lze hovořit i o vadném plnění, je však třeba vzít v úvahu okolnosti, za kterých mohl Kupující výskyt některých vad předpokládat. V důsledku zastarávání je stále častější výskyt některých vad, v důsledku čehož nelze předpokládat, že použité Zboží může mít stejnou kvalitu jako nově zakoupené. Na základě toho může kupující uplatnit svá záruční práva pouze u vad, které jsou mimo vady vyplývající z užívání a které vznikly nezávisle na nich. Pokud má použité Zboží vady a Kupující, který je považován za Spotřebitele, byl o této skutečnosti informován již při nákupu, nenese Poskytovatel služby žádnou odpovědnost za známou vadu.

Prodávající může odmítnout uvést zboží do souladu se smlouvou, pokud oprava nebo výměna není možná nebo pokud by takové provedení mělo za následek neúměrné dodatečné náklady prodávajícího s přihlédnutím ke všem okolnostem, včetně hodnoty, kterou představuje zboží v bezvadném stavu, stejně jako závažnost porušení smlouvy.

Spotřebitel je rovněž oprávněn – v závislosti na závažnosti porušení smlouvy – požadovat přiměřené dodání náhrady nebo ukončit kupní smlouvu, pokud

 • Prodávající opravu nebo výměnu neprovedl, nebo ji provedl, ale zcela nebo zčásti nesplnil níže uvedené podmínky
  • Prodávající je povinen zajistit vrácení vyměněného zboží na vlastní náklady
  • vyžaduje-li oprava nebo výměna odstranění zboží, které bylo uvedeno do provozu v souladu s povahou a účelem zboží – dříve, než se vada stala rozpoznatelnou, pak povinnost opravy nebo výměny zahrnuje odstranění nevyhovujícího zboží a uvedení vyměněného nebo opraveného zboží do provozu, umístění nebo nesení nákladů na odstranění nebo uvedení do provozu.
 • odmítl uvést zboží do souladu se smlouvou
 • došlo k opakované chybě při plnění, přestože se prodávající snažil uvést zboží do souladu se smlouvou
 • chyba v plnění je natolik závažná, že odůvodňuje okamžité snížení ceny nebo okamžité zrušení kupní smlouvy, popř
 • prodávající se nezavázal uvést zboží do souladu se smlouvou nebo je z okolností zřejmé, že společnost neuvede zboží do souladu se smlouvou v přiměřené době nebo bez podstatné újmy na zájmech spotřebitele.

Pokud si spotřebitel přeje ukončit kupní smlouvu z důvodu vadného plnění, nese prodávající důkazní břemeno, že se jedná o nepodstatnou vadu.

Spotřebitel je oprávněn zadržet zbývající část kupní ceny – v závislosti na závažnosti porušení smlouvy – zcela nebo zčásti do doby, než prodávající splní své povinnosti související se shodou plnění se smlouvou a vadným plněním.

Platí obecné pravidlo, že:

 • Prodávající je povinen zajistit vrácení vyměněného zboží na vlastní náklady
 • vyžaduje-li oprava nebo výměna odstranění zboží, které bylo v souladu s povahou a účelem zboží uvedeno do provozu dříve, než se vada stala rozpoznatelnou, zahrnuje povinnost opravy nebo výměny odstranění nevyhovujícího zboží a uvedení vyměněného nebo opraveného zboží do provozu nebo nesení nákladů na odstranění nebo uvedení do provozu.

Přiměřená lhůta pro opravu nebo výměnu zboží se počítá od okamžiku, kdy spotřebitel informoval společnost o vadě.

Spotřebitel musí dát zboží k dispozici společnosti, aby mohla dokončit opravu nebo výměnu.

Doručení kompenzace je úměrné, pokud se její výše rovná rozdílu mezi hodnotou zboží, na kterou má Spotřebitel nárok v případě smluvního plnění, a hodnotou zboží skutečně přijatého Spotřebitelem.

Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy lze uplatnit právním prohlášením adresovaným prodávajícímu vyjadřujícím rozhodnutí o odstoupení.

Pokud se vadné plnění týká pouze určité části zboží dodávaného na základě kupní smlouvy a jsou u nich podmínky pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, může Spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy pouze ohledně vadného zboží, ale i ve vztahu k jakémukoli jinému zboží nabytému společně s nimi, může od ní odstoupit, nelze-li od spotřebitele rozumně očekávat, že si ponechá pouze zboží, které je ve shodě se smlouvou.

Odstoupí-li spotřebitel kupní smlouvu v celém rozsahu nebo v části týkající se zboží dodaného na základě kupní smlouvy,

 • spotřebitel musí dotčené zboží vrátit prodávajícímu na náklady prodávajícího a
 • prodávající je povinen neprodleně vrátit spotřebiteli kupní cenu zaplacenou za předmětné zboží, jakmile obdrží zboží nebo potvrzení o vrácení zboží.

Jaká je lhůta pro uplatnění vaší záruční reklamace?

Chybu jste povinni nahlásit ihned po jejím zjištění. Chyba oznámená do dvou měsíců od zjištění chyby se považuje za chybu oznámenou bez prodlení. Zároveň bychom Vás rádi upozornili na skutečnost, že po uplynutí dvouleté promlčecí doby od splnění smlouvy již nemůžete uplatnit svá práva ze záruky na příslušenství.

doby se nezapočítává část doby opravy, po kterou Kupující nemůže užívat Zboží k určenému účelu.

Promlčecí lhůta pro uplatnění záruky příslušenství na část Zboží dotčenou výměnou nebo opravou začíná znovu. Toto pravidlo je nutné použít i v případě, že v důsledku opravy vznikne nová chyba.

Je-li předmětem smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem použitá věc, mohou se strany dohodnout i na kratší promlčecí době; ani v tomto případě nelze platně stanovit promlčecí dobu kratší než jeden rok.

Proti komu můžete uplatnit nárok na záruku na příslušenství?

Svůj nárok na záruku příslušenství můžete uplatnit u prodejce.

Jaké další podmínky existují pro uplatnění práv ze záruky na příslušenství?

Do jednoho roku od data dodání není žádná jiná podmínka pro uplatnění vaší reklamace na příslušenství kromě nahlášení vady, pokud prokážete, že Zboží bylo poskytnuto Prodávajícím. Po uplynutí jednoho roku od plnění jste však již povinni prokázat, že vámi uznaná vada existovala již v době plnění.

Záruka na produkt

V jakém případě můžete uplatnit záruku na produkt správně?

V případě vady movité věci (Zboží) můžete – dle své volby – uplatnit záruční reklamaci příslušenství nebo reklamaci výrobku.

Jaká práva máte na základě záruční reklamace produktu?

V rámci reklamace produktu můžete požadovat pouze opravu nebo výměnu vadného Zboží.

V jakém případě je Zboží považováno za vadné?

Zboží je vadné, pokud neodpovídá jakostním požadavkům platným v době uvedení na trh nebo pokud nemá vlastnosti popisované výrobcem.

Jaká je lhůta pro uplatnění záruky na výrobek?

Záruku na výrobek můžete uplatnit do dvou let od uvedení Výrobku na trh výrobcem. Po tomto termínu toto právo ztratíte.

Proti komu a za jakých dalších podmínek můžete uplatnit nárok na záruku na výrobek?

Záruku na výrobek můžete uplatnit pouze u výrobce nebo distributora movité věci. V případě reklamace produktu musíte vadu Zboží prokázat.

V jakých případech je výrobce (distributor) osvobozen od záručních povinností na výrobek?

Výrobce (distributor) je zproštěn záruční povinnosti pouze v případě, že prokáže, že:

 • vyrobil nebo uvedl na trh Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, popř
 • vada nebyla zjistitelná podle stavu vědy a techniky v době uvedení na trh popř
 • vada Zboží vyplývá z použití právních předpisů nebo kogentních úředních předpisů.

Stačí, když výrobce (distributor) doloží jeden důvod pro osvobození.

Vezměte prosím na vědomí, že kvůli stejné závadě nemůžete uplatnit nárok na záruku na příslušenství a na výrobek současně, a to paralelně. V případě úspěšného uplatnění nároku na záruku na výrobek však můžete uplatnit nárok na záruku na příslušenství pro vyměněný výrobek nebo opravený díl u výrobce.

Informace o záruce na výrobek a záruce příslušenství pro záruku shody zboží v případě kupujících, kteří nejsou spotřebiteli

Obecná pravidla záručních práv

Zákazník, který není považován za spotřebitele, může dle své volby uplatnit následující záruční nároky na příslušenství:

Můžete požádat o opravu nebo výměnu, pokud není splnění vámi zvoleného požadavku nemožné nebo by pro Prodávajícího znamenalo neúměrné dodatečné náklady ve srovnání se splněním jiného požadavku. Pokud jste nepožádali nebo nemohli požádat o opravu nebo výměnu, můžete požádat o poměrnou část náhrady, nebo může kupující vadu opravit na náklady prodávajícího nebo ji nechat opravit někým jiným nebo – v krajním případě – odstoupit od smlouvy.

Z vámi vybraného záručního práva na příslušenství můžete převést na jiné, ale náklady na převod ponesete vy, pokud to nebylo oprávněné nebo pokud k tomu prodejce neuvedl důvod.

V případě použitého zboží se záruční a záruční práva liší od obecných pravidel. U použitého Zboží lze hovořit i o vadném plnění, je však třeba vzít v úvahu okolnosti, za kterých mohl Kupující výskyt některých vad předpokládat. V důsledku zastarávání je stále častější výskyt některých vad, v důsledku čehož nelze předpokládat, že použité Zboží může mít stejnou kvalitu jako nově zakoupené. Na základě toho může kupující uplatnit svá záruční práva pouze u vad, které jsou mimo vady vyplývající z užívání a které vznikly nezávisle na nich. Pokud má použité Zboží vady a Kupující, který je považován za Spotřebitele, byl o této skutečnosti informován již při nákupu, nenese Poskytovatel služby žádnou odpovědnost za známou vadu.

V případě kupujících, kteří nejsou považováni za spotřebitele, je lhůta pro uplatnění záručního práva 1 rok, která začíná běžet dnem plnění (předání).

Záruka a záruka na produkt

Záruka na produkt a povinná záruka se vztahují pouze na zákazníky, kteří se kvalifikují jako spotřebitelé.

Pokud Prodávající dobrovolně poskytuje záruku na daný Produkt, bude tato skutečnost uvedena samostatně při nákupu Produktu.

Pokud výrobce poskytuje na Zboží záruku výrobce, která se vztahuje i na zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli, lze ji vymáhat přímo u výrobce.

Ochrana osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů

Datum přijetí: 2024-04-13

Správce údajů

Název: Caleido IT- Outsource Kft.

Sídlo: 1131 Budapešť, Reitter Ferenc utca 132.

Poštovní adresa, vyřizování stížností: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.

E-mail: hello@biomenu.eu

Telefonní číslo: +36 30 450 3002

Webové stránky: https://www.biomenushop.cz

Poskytovatel hostingu

Název: UNAS Online Kft.

Poštovní adresa: Kőszegi út 14, 9400 Sopron.

E-mailová adresa: unas@unas.hu

Telefonní číslo:

Popis zpracování údajů při provozu e-shopu

Tento dokument obsahuje všechny relevantní informace o správě dat týkající se provozu internetového obchodu v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen: Nařízení, GDPR) a CXII z roku 2011. TELEVIZE. (dále: Infotv.) na základě.

Informace o používání souborů cookie

Co je to cookie?

používá při návštěvě webových stránek tzv. cookies. Cookie je informační balíček skládající se z písmen a číslic, které naše webové stránky zasílají do vašeho prohlížeče s cílem uložit určitá nastavení, usnadnit používání našich webových stránek a pomoci nám shromáždit některé relevantní, statistické informace o našich návštěvnících.

Některé soubory cookie neobsahují osobní údaje a nejsou vhodné pro identifikaci jednotlivého uživatele, některé z nich však obsahují individuální identifikátor – tajný, náhodně generovaný řetězec čísel – který je uložen ve vašem zařízení a zajišťuje tak vaši identifikaci. Doba provozu každého souboru cookie je uvedena v příslušném popisu každého souboru cookie.

Právní pozadí a právní základ souborů cookie:

rozlišujeme tři typy souborů cookie: soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz, které slouží ke správnému fungování webových stránek, soubory cookie pro statistické účely a soubory cookie pro marketingové účely.

Právním základem pro správu údajů je váš souhlas v případě cookies pro statistické a marketingové účely na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, jakož i právní základ nezbytný pro zajištění provozu Webových stránek dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení zájem, v případě cookies nezbytných pro provoz.

Souborů cookie používaných webem:

Cookies nezbytné pro provoz:

souborů cookie nesouhlasíte, některé funkce vám nemusí být dostupné.

Cookies nezbytně nutné pro provoz: Tyto cookies jsou nezbytné pro používání webu a umožňují používání základních funkcí webu. Pokud tyto funkce nebudou k dispozici, mnoho funkcí webu vám nebude k dispozici. Životnost těchto typů souborů cookie je omezena pouze na dobu trvání relace.

cookie relace: Tyto soubory cookie ukládají polohu návštěvníka, jazyk prohlížeče, měnu platby a jejich životnost je do zavření prohlížeče, maximálně 2 hodiny.

Věkově omezený obsah cookie: Tyto soubory cookie zaznamenávají schválení obsahu s věkovým omezením a toho, že dotyčná osoba je starší 18 let, a jejich životnost trvá do zavření prohlížeče.

Soubor cookie doporučených produktů: zaznamenává seznam produktů, které chcete doporučit pro funkci „doporučit příteli“. Jeho životnost je 60 dní.

Mobilní verze, design cookie: Detekuje zařízení používané návštěvníkem a přepne do úplného zobrazení na mobilu. Jeho životnost je 365 dní.

Cookie pro přijímání cookies: Když se dostanete na stránky, souhlasíte s prohlášením o ukládání cookies ve varovném okně. Jeho životnost je 365 dní.

Logout #2 cookie: Podle možnosti #2 systém odhlásí návštěvníka po 90 dnech. Jeho životnost je 90 dní.

Backend identifier cookie: Identifikátor backendového serveru obsluhujícího stránku. Jeho životnost trvá až do zavření prohlížeče.

Soubory cookie pro statistické účely:

Google Analytics cookie: Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá vlastníkům webových stránek a aplikací získat přesnější obrázek o aktivitách jejich návštěvníků. Služba může používat soubory cookie ke shromažďování informací a hlášení statistických údajů o používání webových stránek, aniž by jednotlivě identifikovala návštěvníky Google. Hlavním souborem cookie používaným službou Google Analytics je soubor cookie „__ ga “. Kromě zpráv generovaných ze statistik používání webových stránek lze službu Google Analytics – společně s některými z výše popsaných reklamních souborů cookie – použít také k zobrazování relevantnějších reklam v produktech Google (jako je Vyhledávání Google) a na internetu.

Soubory cookie pro zlepšení uživatelského zážitku: Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak uživatel webovou stránku používá, například jaké stránky jsou nejčastěji navštěvovány nebo jaké chybové hlášení je z webu přijímáno. Tyto cookies neshromažďují informace, které identifikují návštěvníka, to znamená, že pracují se zcela obecnými, anonymními informacemi. Údaje získané z nich používáme ke zlepšení výkonu webových stránek. Životnost těchto typů souborů cookie je omezena pouze na dobu trvání relace.

Rozhodčí cookies: Zaznamenávají, z jaké externí stránky návštěvník na stránku přišel. Jejich životnost trvá do zavření prohlížeče.

Last viewed product cookie: Zaznamenává produkty, které si návštěvník naposledy prohlížel. Jejich životnost je 60 dní.

Poslední prohlížená kategorie cookie: Zaznamenává poslední prohlíženou kategorii. Jeho životnost je 60 dní.

Košík cookie: Zaznamenává produkty vložené do košíku. Jeho životnost je 365 dní.

Soubor cookie inteligentní nabídky: Zaznamenává podmínky pro zobrazení inteligentních nabídek (např. byl návštěvník na webu již dříve, má objednávku). Jeho životnost je 30 dní.

Cookies pro marketingové účely:

Google AdWords cookie Když někdo navštíví naše stránky, je návštěvníkovo ID souboru cookie přidáno do seznamu uživatelů pro remarketing. Google používá soubory cookie, jako jsou soubory cookie NID a SID, ve službách Google, například k přizpůsobení reklam zobrazovaných ve Vyhledávání Google. Tyto soubory cookie například používá k zapamatování vašich posledních vyhledávání, vašich předchozích interakcí s reklamami nebo výsledky vyhledávání od určitých inzerentů a vašich návštěv na webových stránkách inzerentů. Sledování konverzí AdWords využívá soubory cookie. Aby bylo možné sledovat prodeje a další konverze vyplývající z reklamy, ukládají se do počítače uživatele soubory cookie, když tato osoba klikne na reklamu. Některé z běžných způsobů použití souborů cookie jsou: výběr reklam na základě toho, co je pro uživatele relevantní, zlepšování přehledů výkonu kampaní a zamezení zobrazování reklam, které si uživatel již prohlédl.

Remarketing Soubory cookie: Mohou se zobrazit předchozím návštěvníkům nebo uživatelům při procházení jiných webových stránek v reklamní síti Google nebo při hledání výrazů souvisejících s vašimi produkty nebo službami.

Facebook pixel (Facebook cookie ) Facebook pixel je kód, s jehož pomocí se na webu připravuje zpráva o konverzích, lze sestavit cílové skupiny a majitel stránky dostává podrobné analytické údaje o tom, jak návštěvníci používají webová stránka. Pomocí Facebook pixelu můžete návštěvníkům webu na rozhraní Facebooku zobrazovat personalizované nabídky a reklamy. Zásady ochrany osobních údajů Facebooku si můžete přečíst zde: https://www.facebook.com/privacy/explanation

o smazání cookies naleznete na následujících odkazech:

Údaje zpracovávané za účelem uzavření a plnění smlouvy

Za účelem uzavření a plnění smlouvy může být implementováno několik případů správy dat. Rádi bychom vás informovali, že zpracování údajů souvisejících s vyřizováním reklamací a správou záruky probíhá pouze v případě, že uplatníte některé z výše uvedených práv.

Pokud prostřednictvím e-shopu nenakupujete, ale jste pouze návštěvníkem e-shopu, mohou se na vás vztahovat ustanovení o správě dat pro marketingové účely, pokud nám udělíte souhlas pro marketingové účely.

Zpracování údajů prováděné za účelem uzavření a plnění smlouvy podrobněji:

Kontakt

Pokud nás například kontaktujete s dotazem na produkt emailem, kontaktním formulářem nebo telefonicky. Předchozí kontakt není povinný, můžete jej přeskočit a objednat z e-shopu kdykoliv.

Spravovaná data

Chcete-li nás kontaktovat, musíte nebo můžete poskytnout následující informace:

V případě formuláře/e-mailu

V případě telefonátu

Jméno/Přezdívka

Jméno/přezdívka*

Emailová adresa*

Emailová adresa

Telefonní číslo

Telefonní číslo*

Objekt

Objekt

Zpráva*

Zpráva*

* je povinná

Délka správy dat

Údaje zpracováváme do ukončení kontaktu, nejdéle však do vyřešení důvodu kontaktu.

Právní základ pro správu dat

Váš dobrovolný souhlas, který dáváte správci údajů tím, že nás kontaktujete. [Správa údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení]

Registrace na webu

Uložením údajů zadaných při registraci může správce údajů poskytnout pohodlnější službu (např. subjekt údajů nemusí být znovu zadáván při novém nákupu). Registrace není podmínkou pro uzavření smlouvy

Spravovaná data

Při správě údajů správce údajů spravuje vaše jméno, e-mailovou adresu, heslo, telefonní číslo, fakturační a doručovací adresu, typ zákazníka (firma/fyzická osoba) a v případě společnosti vaše daňové číslo. Vyplnění všech uvedených údajů je povinné.

Délka správy dat

Dokud nebude registrace zrušena.

Registraci můžete zrušit pomocí tlačítka Můj účet/Změnit údaje/Smazat můj účet, ve formuláři v položce nabídky Informace/Kontakt nebo zasláním žádosti na naši společnost e-mailem z registrované e-mailové adresy.

Právní základ pro správu dat

Váš dobrovolný souhlas, který dáváte správci údajů při registraci [Zpracování údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení]

Zpracování objednávky

Během zpracování objednávek jsou pro plnění smlouvy nezbytné činnosti správy dat.

Spravovaná data

Správce údajů při zpracování údajů shromažďuje vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, fakturační a dodací adresu, vlastnosti zakoupeného zboží, číslo objednávky, datum zadání a poslední úpravy objednávky, typ zákazníka (společnost/fyzická osoba) a v případě společnosti spravuje vaše daňové číslo.

Pokud jste v internetovém obchodě zadali objednávku, je správa dat a poskytování dat nezbytné pro plnění smlouvy.

Délka správy dat

Údaje zpracováváme po dobu 5 let v souladu s občanskoprávní promlčecí lhůtou.

Právní základ pro správu dat

Plnění smlouvy. [Správa dat podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení]

Vystavení faktury

Proces správy dat probíhá za účelem vystavení faktury v souladu s legislativou a splnění povinnosti uchovávat účetní doklady. The Sztv. Podle § 169 odst. (1)-(2) musí hospodářské společnosti uchovávat účetní doklady přímo i nepřímo podporující účetnictví.

Spravovaná data

Správce údajů při správě údajů spravuje vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, fakturační a dodací adresu, charakteristiku nakupovaného zboží, číslo objednávky, datum podání objednávky a v případě společnosti, vaše daňové číslo.

Délka správy dat

Faktury vystavené Sztv. Na základě § 169 odst. (2) musí být uchovávána po dobu 8 let od data vystavení faktury.

Právní základ pro správu dat

CXXVII z roku 2007 o DPH. Na základě § 159 odst. 1 je vystavení faktury povinné a musí být uchovávána po dobu 8 let na základě § 169 odst. 2 zákona C z roku 2000 o účetnictví [Zpracování údajů podle 6 odst. 1 písm. c) nařízení].

Správa dat souvisejících s doručováním zboží

Proces správy dat probíhá za účelem dodání objednaného produktu.

Spravovaná data

Správce údajů při správě údajů spravuje vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, doručovací adresu, hodnotu zakoupeného zboží, číslo objednávky, identifikační číslo balíku a dodací list.

Délka správy dat

Správce údajů spravuje údaje, dokud neobdržíte objednané zboží.

Právní základ pro správu dat

Plnění smlouvy [Správa dat podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení].

Příjemci a zpracovatelé dat zpracování dat souvisejících s dodáním zboží

Jméno příjemce: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Adresa adresáta: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Telefonní číslo příjemce: 06-29-88-67-00

E-mailová adresa příjemce: info@gls-hungary.com

Webová stránka adresáta: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Kurýrní služba se podílí na doručení objednaného zboží na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů. Kurýrní služba nakládá s přijatými osobními údaji v souladu s informacemi o správě dat dostupnými na jejích webových stránkách.

Jméno příjemce: FoxPost Private Limited Company

Adresa adresáta: Batsányi János utca 9, 3200 Gyöngyös.

Telefonní číslo příjemce: +36 1 999-0-369

E-mailová adresa příjemce: info@foxpost.hu

Webová stránka adresáta: https://foxpost.hu

Kurýrní služba se podílí na doručení objednaného zboží na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů. Kurýrní služba nakládá s přijatými osobními údaji v souladu s informacemi o správě dat dostupnými na jejích webových stránkách.

Jméno příjemce: Packeta Hungary Kft.

Adresa adresáta: Ezred utca 2, 1044 Budapest.

Telefonní číslo příjemce: +36 1 400 8806

E-mailová adresa příjemce je: info@packeta.hu

Webová stránka adresáta: https://www.packeta.hu

Kurýrní služba se podílí na doručení objednaného zboží na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů. Kurýrní služba nakládá s přijatými osobními údaji v souladu s informacemi o správě dat dostupnými na jejích webových stránkách.

Vyřizování dalších stížností na ochranu spotřebitele

Proces správy údajů probíhá za účelem vyřízení stížností na ochranu spotřebitele. Pokud jste nás kontaktovali se stížností, je správa dat a poskytování dat zásadní.

Spravovaná data

Jméno kupujícího, telefonní číslo, emailová adresa, obsah reklamace.

Délka správy dat

Stížnosti na ochranu spotřebitele jsou uchovávány po dobu 3 let na základě zákona o ochraně spotřebitele.

Právní základ pro správu dat

Zda u nás podáte stížnost, je vaše dobrovolné rozhodnutí, pokud však stížnost podáte u nás, CLV z roku 1997 o ochraně spotřebitele. Zákon 17/A. § (7) stížnost jsme povinni uchovávat po dobu 3 let [správa údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení].

Údaje zpracovávané v souvislosti s ověřitelností souhlasu

Při registraci, objednávce a odběru newsletteru uchovává IT systém IT data související se souhlasem pro pozdější prokazatelnost.

Spravovaná data

Datum udělení souhlasu a IP adresa dotčené osoby.

Délka správy dat

Vzhledem k zákonným požadavkům musí být souhlas prokázán později, proto je doba uložení dat uložena po promlčecí dobu po ukončení správy dat.

Právní základ pro správu dat

Tuto povinnost stanoví čl. 7 odst. 1 nařízení. [Správa údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení]

Správa dat pro marketingové účely

Správa dat související se zasíláním newsletterů

Proces správy dat probíhá za účelem zasílání newsletterů.

Spravovaná data

E-mailová adresa, jméno (nepovinné), telefonní číslo (nepovinné), adresa (nepovinné).

Délka správy dat

Do doby odvolání souhlasu dotčenou osobou.

Právní základ pro správu dat

Váš dobrovolný souhlas, který dáváte správci údajů přihlášením k odběru newsletteru [Zpracování údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení]

Správa dat související se zasíláním a zobrazováním personalizovaných reklam

Proces správy údajů se provádí za účelem zasílání reklamního obsahu, který odpovídá zájmům subjektu údajů.

Spravovaná data

E-mailová adresa, jméno (nepovinné), telefonní číslo (nepovinné), adresa (nepovinné).

Délka správy dat

Do doby odvolání souhlasu dotčenou osobou.

Právní základ pro správu dat

Váš dobrovolný, samostatný souhlas, který dáváte správci údajů při shromažďování údajů [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení]

Remarketing

Správa dat jako remarketingová aktivita se provádí pomocí souborů cookie.

Spravovaná data

Data spravovaná pomocí souborů cookie definovaných v informacích o souborech cookie.

Délka správy dat

Doba uložení dat daného souboru cookie, více informací je k dispozici zde:

o souborech cookie společnosti Google:

https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analytics:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=cs

Facebook informace:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Právní základ pro správu dat

Váš dobrovolný souhlas, který dáváte Správci používáním webových stránek [správa údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení].

Árukereső

Program důvěryhodného obchodu

E-mailová adresa zákazníka je zpracovávána za účelem průzkumů spokojenosti zákazníků a za účelem získání přímého obchodu, proti kterému můžete vznést námitku prostřednictvím našich kontaktních údajů. Vaši e-mailovou adresu uchovává Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. - 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) jako zpracovatel údajů pro účely dotazníkového šetření.

Společnost Arukereső (Online Comparison Shopping Kft. - 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., DIČ: 24868291-2-42, Registrační číslo společnosti: 01-09-186759) má pověření ke zpracování údajů související s programem Trusted Shop. e-mailové adresy zákazníků pro účely průzkumu spokojenosti zákazníků. Po nákupu zde bude e-mailová adresa zákazníka přesměrována do Vyhledávače produktů. Účel přenosu dat: vyžádání a zobrazení zpětné vazby od zákazníků. Online Comparison Shopping Kft. nakládá s přenesenou e-mailovou adresou pro zpracování údajů jako s osobními údaji, na základě příslušné písemné smlouvy a podmínek ochrany údajů.

Náš internetový obchod využívá službu pro správu názorů na www.arukereso.hu provozovanou společností Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; Cg. 01-09-186759).

S tím související správa dat informační leták tady Kliknutím můžete zobrazit Ano.

Spravovaná data

Emailová adresa

Délka správy dat

na základě informací o ochraně údajů Árukereső.hu

Právní základ pro správu dat

Váš souhlas na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení

Fraud Blocker

Filtrování a blokování robotů z placených reklam.

Spravovaná data

Typ zařízení použitého při návštěvě webu, typ prohlížeče, operační systém, identifikátory zařízení, IP adresa, země, aktivita webu.

Délka správy dat

12 měsíců

Právní základ pro správu dat

Váš souhlas na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení

Capturly

Webové stránky také používají soubory cookie od společnosti Capturly jako třetí strany. Používáním služby Capturly pro statistické účely shromažďuje web informace o tom, jak návštěvníci web používají. Služba neshromažďuje osobní údaje. Údaje se používají za účelem rozvoje webu a zlepšování uživatelské zkušenosti. Tyto cookies také zůstávají v počítači návštěvníka nebo jiném zařízení používaném k prohlížení, v jeho prohlížeči, dokud nevyprší jejich platnost, nebo dokud je návštěvník nesmaže.

Více informací: https://capturly.com/privacy

Capturly, Inc. H-6722 Szeged, Merey utca 12.

Spravovaná data

IP adresa zařízení (shromážděna a uložena anonymně);

Typ zařízení a prohlížeče;

Velikost obrazovky zařízení;

Zeměpisná poloha (pouze země)

kliknutí myší;

pohyby myši;

Výplně formulářů;

odkazující doména;

Zeměpisná poloha (pouze země);

Datum a čas pořízení webových stránek;

navštívené stránky;

HTML data a jejich změny;

Délka správy dat

12 měsíců

Právní základ pro správu dat

Váš souhlas na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení

Další správa dat

Pokud chce správce údajů provést další zpracování údajů, poskytne předběžné informace o podstatných okolnostech zpracování údajů (právní pozadí a právní základ zpracování údajů, účel zpracování údajů, rozsah zpracovávaných údajů, doba trvání zpracování údajů).

Příjemci osobních údajů

Zpracování údajů pro uchovávání osobních údajů

Jméno zpracovatele údajů: UNAS Online Kft.

Kontaktní údaje zpracovatele údajů:

Telefonní číslo:

E-mailová adresa: unas@unas.hu

Sídlo: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Webová stránka: https://unas.hu

Zpracovatel uchovává osobní údaje na základě smlouvy uzavřené se správcem údajů. Nemáte právo na přístup k osobním údajům.

Činnost zpracování dat související se zasíláním newsletterů

Název společnosti provozující informační systém: UNAS Online Kft.

Sídlo společnosti provozující informační systém: Kőszegi út 14, 9400 Sopron.

Telefonní číslo společnosti provozující newsletter systém:

E-mailová adresa společnosti provozující informační systém: unas@unas.hu

Web společnosti provozující newsletterový systém: https://unas.hu

Zpracovatel se podílí na zasílání newsletterů na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů. Zpracovatel přitom zpracovává jméno a e-mailovou adresu subjektu údajů v rozsahu nezbytném pro zasílání newsletteru.

Správa dat souvisejících s účetnictvím

Jméno zpracovatele údajů: Post- Gordius Kft.

Sídlo zpracovatele dat je: 1039 Budapest, Petőfi u. 3.

Telefonní číslo zpracovatele dat:

E-mailová adresa zpracovatele údajů je: konyveles@post-gordius.hu

Webové stránky zpracovatele údajů:

Zpracovatel se podílí na vedení účetnictví na základě písemné smlouvy se Správcem. Zpracovatel přitom poskytne jméno a adresu subjektu údajů v rozsahu nezbytném pro účetní záznamy, Sztv. Zpracovává se po dobu odpovídající odst. (2) § 169, po jejímž uplynutí je neprodleně vymazán.

Zpracování dat souvisejících s fakturací

Jméno zpracovatele údajů: Számlázz.hu - KBOSS.hu Kft.

Sídlem zpracovatele údajů je: Záhony utca 7, 1031 Budapest.

Telefonní číslo zpracovatele dat:

E-mailová adresa zpracovatele údajů je: info@szamlazz.hu

Webové stránky zpracovatele údajů: https://www.szamlazz.hu

Na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů se Zpracovatel podílí na evidenci účetních dokladů. Zpracovatel přitom poskytne jméno a adresu subjektu údajů v rozsahu nezbytném pro účetní záznamy, Sztv. Zpracovává se po dobu odpovídající § 169 odst. 2, po jejímž uplynutí je vymazán.

Správa dat souvisejících s online platbami

Jméno správce údajů: Společnost Teya Hungary Zrt.

Sídlo správce údajů je: 1024 Budapest, Lövőház utca 39.

Telefonní číslo správce údajů je: +36 1 793 6776

E-mailová adresa správce údajů je: ugyfelszolgalat@teya.com

Webové stránky správce údajů: https://teya.com

Poskytovatel platebních služeb se na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů podílí na realizaci online platby, pro kterou jsou v průběhu nákupního procesu předávány údaje poskytovateli online platebních služeb. Poskytovatel online platebních služeb přitom nakládá s fakturačním jménem, jménem a adresou dotčené osoby, číslem objednávky a datem podle vlastních pravidel správy dat.

Účelem přenosu dat je poskytnout poskytovateli online platebních služeb transakční údaje nezbytné pro platební transakci iniciovanou poskytovatelem online platebních služeb.

Právní základ pro přenos údajů: plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, která zahrnuje platbu zákazníkem, a v případě platby online vyžaduje platba přenos dat v souladu s tímto bodem

Jméno správce údajů: OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Sídlo správce údajů je: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.

Telefonní číslo správce údajů: +36 1/20/30/70 366 6611

E-mailová adresa správce údajů je: ugyfelszolgalat@simple.hu

Webové stránky správce údajů: https://simplepay.hu

Poskytovatel platebních služeb se na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů podílí na realizaci online platby, pro kterou jsou v průběhu nákupního procesu předávány údaje poskytovateli online platebních služeb. Poskytovatel online platebních služeb přitom nakládá s fakturačním jménem, jménem a adresou dotčené osoby, číslem objednávky a datem podle vlastních pravidel správy dat.

Účelem přenosu dat je poskytnout poskytovateli online platebních služeb transakční údaje nezbytné pro platební transakci iniciovanou poskytovatelem online platebních služeb.

Právní základ pro přenos údajů: plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, která zahrnuje platbu zákazníkem, a v případě platby online vyžaduje platba přenos dat v souladu s tímto bodem

Program důvěryhodného obchodu

Aby program spolehlivého obchodu společnosti arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., DIČ: 24868291-2-42, IČO: 01-09-186759) fungoval po při nákupu zde bude zákaznický e - mail Vaše e-mailová adresa a název Vámi zakoupeného zboží přesměrován na arukereso.hu. Účel přenosu dat: vyžádání a zobrazení zpětné vazby od zákazníků. S takto předávanými osobními údaji nakládá společnost Online Comparison Shopping Kft. Online Comparison Shopping KFT je považována za správce údajů přenášených v tomto kole.

Prohlášení o přenosu dat SimplePay

Pokud si v průběhu objednávky zvolíte způsob platby s logem SimplePay, přijmete následující prohlášení (zaškrtnutím políčka povinného pro odeslání vaší objednávky):

Beru na vědomí, že níže uvedené osobní údaje uchovávané správcem údajů Caleido IT-Outsource Kft. (Reitter Ferenc u. 132., Budapest, 1131) v uživatelské databázi www.biomenu.eu budou převedeny na OTP Mobil Ltd, protože zpracovatele dat lze nalézt v Informačním oznámení o zpracování dat SimplePay, dostupném na následujícím odkazu: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

Údaje přenášené správcem údajů jsou následující: jméno, příjmení, IP adresa, fakturační adresa, dodací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, poslední 4 číslice čísla karty.

Vaše práva při správě dat

Po dobu správy údajů máte podle ustanovení Nařízení nárok na následující práva:

 • právo odvolat souhlas
 • přístup k osobním údajům a informacím o správě údajů
 • právo na opravu
 • omezení správy dat,
 • právo na výmaz
 • právo protestovat
 • právo na přenositelnost.

Pokud chcete uplatnit svá práva, vyžaduje to vaši identifikaci a Správce údajů s vámi musí nutně komunikovat. Pro účely identifikace tedy bude nutné poskytnout osobní údaje (identifikace však může být založena pouze na údajích, které o vás Správce stejně spravuje) a vaše stížnosti na správu údajů budou k dispozici v e-mailu Správce vyúčtovat ve lhůtě uvedené v této informaci ohledně reklamací. Pokud jste byli naším zákazníkem a chtěli byste se identifikovat za účelem vyřízení reklamací nebo záruky, zadejte pro identifikaci své ID objednávky. Pomocí toho vás také můžeme identifikovat jako zákazníka.

Správce údajů odpoví na stížnosti související se správou údajů nejpozději do 30 dnů.

Právo odvolat souhlas

Máte právo svůj souhlas se správou údajů kdykoli odvolat, v takovém případě budou poskytnuté údaje z našich systémů vymazány. Upozorňujeme však, že v případě objednávky, která dosud nebyla splněna, může zrušení vést k tomu, že vám nebudeme moci doručit. Navíc, pokud byl nákup již dokončen, nemůžeme na základě účetních předpisů vymazat údaje související s fakturací z našich systémů, a pokud nám dlužíte dluh, pak na základě oprávněného zájmu souvisejícího s vymáháním pohledávky, můžeme zpracovávat vaše údaje, i když svůj souhlas odvoláte.

Přístup k osobním údajům

Máte právo získat zpětnou vazbu od Správce údajů, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, máte právo:

 • získat přístup ke zpracovávaným osobním údajům a
 • informovat správce údajů o následujících informacích:
  • účely správy dat;
  • kategorie osobních údajů zpracovávaných o vás;
  • informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje sděleny správcem údajů;
  • plánovanou dobu uchovávání osobních údajů nebo, není-li to možné, kritéria pro stanovení této doby;
  • Vaše právo požadovat od Správce opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů a v případě zpracování údajů na základě oprávněných zájmů vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů;
  • právo podat stížnost dozorovému orgánu;
  • pokud údaje nebyly shromážděny od vás, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;
  • o skutečnosti automatizovaného rozhodování (pokud je takový postup použit), včetně profilování, jakož i alespoň v těchto případech srozumitelné informace o použité logice a významu takové správy dat a očekávaných důsledcích pro Vás.

Účelem výkonu práva může být zjištění a kontrola zákonnosti správy údajů, proto v případě více žádostí o informace může správce údajů za poskytnutí informace účtovat spravedlivý poplatek.

Přístup k osobním údajům zajišťuje Správce tak, že Vám po Vaší identifikaci zašle zpracovávané osobní údaje a informace emailem. Pokud jste se zaregistrovali, poskytujeme přístup, abyste si mohli prohlédnout a zkontrolovat své osobní údaje po přihlášení do svého uživatelského účtu.

Ve své žádosti prosím uveďte, že žádáte o přístup k osobním údajům nebo informacím souvisejícím se správou údajů.

Právo na opravu

Máte právo požadovat, aby správce neprodleně opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

Právo na omezení zpracování údajů

Máte právo požadovat, aby správce omezil zpracování údajů, pokud platí jedna z následujících skutečností:

 • Popíráte přesnost osobních údajů, v takovém případě se omezení vztahuje na dobu, která umožňuje správci údajů zkontrolovat správnost osobních údajů, pokud lze přesné údaje zjistit ihned, omezení se neuplatní;
 • jsou pro vás údaje důležité pro uplatnění právního nároku ), proto nepožadujete vymazání údajů, ale žádáte omezení jejich použití;
 • Správce údajů již osobní údaje nepotřebuje pro účely uvedené správy údajů, ale Vy je požadujete k podání, vymáhání nebo obhajobě právních nároků; posedlost
 • Vznesli jste námitku proti zpracování údajů, ale základem pro zpracování údajů mohou být také oprávněné zájmy správce údajů, a to do doby, než bude zjištěno, zda oprávněné důvody správce údajů převažují nad vašimi oprávněnými důvody, zpracování údajů musí být omezeno.

Podléhá-li správa údajů omezením, lze tyto osobní údaje zpracovávat pouze se souhlasem subjektu údajů, s výjimkou uložení, nebo za účelem podání, vymáhání nebo obhajoby právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby. nebo v důležitém veřejném zájmu Unie nebo členského státu.

Správce údajů vás bude předem (nejméně 3 pracovní dny před zrušením omezení) informovat o zrušení omezení správy údajů.

Právo na výmaz – právo být zapomenut

Máte právo na to, aby Správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal vaše osobní údaje, pokud existuje jeden z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly správcem údajů shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte svůj souhlas a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování údajů;
 • vznesete námitku proti zpracování údajů na základě oprávněného zájmu a neexistuje žádný převažující oprávněný důvod (tj. oprávněný zájem) pro zpracování údajů,
 • s osobními údaji bylo ze strany správce nakládáno protiprávně a toto bylo zjištěno na základě stížnosti,
 • osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna právní povinnost stanovená právními předpisy EU nebo členského státu, které se vztahují na správce údajů.

Pokud správce z jakéhokoli oprávněného důvodu zveřejnil osobní údaje, které o vás zpracovává, a je povinen je z některého z výše uvedených důvodů vymazat, je povinen učinit všechny důvodně očekávané kroky, včetně technických opatření, za účelem informovat správce údajů a další správce údajů, že jste požádali o vymazání odkazů na předmětné osobní údaje nebo o kopii či duplikát těchto osobních údajů.

Smazání se nepoužije, pokud je nutná správa dat:

 • za účelem výkonu práva na svobodu projevu a informací;
 • splnění povinnosti podle práva EU nebo členského státu platného pro správce požadující zpracování osobních údajů (takovým případem je zpracování údajů v rámci fakturace, neboť uchování faktury je vyžadováno zákonem), nebo za účelem plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci udělené správci údajů;
 • právních nároků (např. pokud má správce údajů vůči vám pohledávku a dosud ji nesplnil, nebo pokud probíhá stížnost spotřebitele nebo na správu údajů).

Právo protestovat

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněných zájmů z důvodů souvisejících s vaší vlastní situací. Správce v tomto případě již osobní údaje nesmí zpracovávat, pokud neprokáže, že zpracování je odůvodněno závažnými oprávněnými důvody, které mají přednost před vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo které souvisejí s předložením, vymáháním nebo obhajobou. právních nároků.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány za účelem přímého obchodního získávání, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro tento účel, včetně profilování, pokud souvisí s přímým získáváním obchodní činnosti. Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro přímé obchodní účely, pak již nesmí být osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

Právo na přenositelnost

Pokud je správa údajů prováděna automatizovaně nebo je-li správa údajů založena na vašem dobrovolném souhlasu, máte právo požádat správce údajů o obdržení údajů, které jste správci údajů poskytli, a které vám správce údajů zašle v xml, JSON nebo csv formát, který máte k dispozici, pokud je to technicky proveditelné, můžete požádat Správce, aby údaje v této podobě předal jinému správci údajů.

Automatizované rozhodování

Máte právo na to, aby se na vás nevztahoval rozsah rozhodnutí založeného výhradně na automatizované správě údajů (včetně profilování), které by pro vás mělo právní účinky nebo by se vás obdobně významně dotýkalo. V těchto případech je správce údajů povinen přijmout vhodná opatření k ochraně práv, svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně alespoň práva subjektu údajů požadovat lidský zásah ze strany správce údajů, vyjádřit svůj názor a podat proti rozhodnutí námitky.

Výše uvedené neplatí, pokud rozhodnutí:

 • Nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a Správcem údajů;
 • je umožněno právem EU nebo členského státu platným pro správce údajů, které rovněž stanoví vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod, jakož i vašich oprávněných zájmů; posedlost
 • na základě vašeho výslovného souhlasu.
Registrace v registru ochrany osobních údajů

Infotv. v souladu s jeho ustanoveními musel správce údajů zaregistrovat některé operace s údaji do registru ochrany údajů. Tato ohlašovací povinnost byla ukončena dnem 25.5.2018.

Číslo NAIH registrované před 25. květnem 2018:

Registrační číslo ochrany údajů: NAIH-56299/2012

Opatření pro zabezpečení dat

Správce údajů prohlašuje, že přijal příslušná bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, změnou, přenosem, zveřejněním, vymazáním nebo zničením, jakož i před náhodným zničením a poškozením, jakož i před znepřístupněním v důsledku změn technologie. použitý.

Správce učiní vše v rámci svých organizačních a technických možností pro to, aby jeho zpracovatelé údajů při práci s vašimi osobními údaji rovněž přijali vhodná opatření k zabezpečení údajů.

Léky

Pokud podle vašeho názoru správce údajů porušil zákonné ustanovení týkající se správy údajů nebo nesplnil některou z vašich žádostí, můžete zahájit šetření u Národního úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací (adresa: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail) za účelem ukončení údajné nezákonné správy dat: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonní čísla: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400).

Dovolujeme si vás také informovat, že v případě porušení zákonných ustanovení o správě údajů nebo pokud Správce nesplní některou z vašich žádostí, můžete podat na Správce občanskoprávní žalobu u soudu.

Úprava informací pro správu dat

Správce údajů si vyhrazuje právo upravit tyto informace o správě údajů způsobem, který neovlivní účel a právní základ správy údajů. Používáním webových stránek po vstupu novely v platnost přijímáte upravené informace o správě dat.

Pokud si Správce údajů přeje provést další zpracování údajů v souvislosti se shromážděnými údaji za jiným účelem, než je účel jejich shromažďování, bude vás před dalším zpracováním údajů informovat o účelu zpracování údajů a následujících informacích:

 • o době uchovávání osobních údajů, nebo není-li to možné, o kritériích pro její určení;
 • právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování a v případě zpracování údajů na základě oprávněných zájmů můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů a v případě zpracování údajů na základě souhlasu nebo smluvního vztahu, můžete požadovat poskytnutí práv na přenositelnost údajů;
 • v případě správy údajů na základě souhlasu, že svůj souhlas můžete kdykoli odvolat,
 • o právu podat stížnost dozorovému úřadu;
 • o tom, zda je poskytnutí osobních údajů založeno na právních předpisech nebo smluvním závazku nebo je předpokladem pro uzavření smlouvy, dále o tom, zda máte povinnost osobní údaje poskytnout, a jaké případné důsledky může mít neposkytnutí údajů;
 • o skutečnosti automatizovaného rozhodování (pokud je takový postup použit), včetně profilování, jakož i alespoň v těchto případech srozumitelné informace o použité logice a významu takové správy dat a očekávaných důsledcích pro Vás.

Zpracování údajů může začít až poté, pokud je právním základem zpracování údajů souhlas, musíte kromě informací také souhlas se zpracováním údajů.